PNDR 2014-2020, SUB-MASURA 6.4 SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NON-AGRICOLE

 • Ghidul solicitantului – rezumat
 1. Sprijinul financiar nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis si nu va depasi 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 Euro pentru sectorul transporturilor).

Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale 2015 a Sub-masurii 6.4 este de 57.214.935 Euro din care:

            15% – contributia Guvernului Romaniei

            85% – contributia Uniunii Europene

In cazul Bucuresti si Ilfov contributia publica este impartita astfel:

            25% – contributia Guvernului Romaniei

            75% – contributia Uniunii Europene

 1. Solicitantii eligibli pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Sub-masura 6.4 sunt:

Micro-intreprinderile si intreprinderile non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural *

 • Fermierii sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza Agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate

*atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural

O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

 1. Conditii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

3.1 Solicitantul sprijinului in cadrul Sub-masurii 6.4 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile prevazute prin sub-masura
 • Sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul rural
 • Sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrate pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului

3.2. Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
  • Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton
  • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice
  • Activitati de prelucrare a produselor lemnoase
  • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente
  • Fabricarea produselor electrice, electronice
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
 • Investitii legate de furnizarea de servicii:
  • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
  • Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice
  • Servicii de consultanta, contabilitate, audit
  • Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice
  • Servicii tehnice, administrative
 • Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agreement
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricarea de peleti si brichete) in vederea comercializarii

3.3. Costuri eligibile specifice

 • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor; achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi
 • Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci

3.4. Tipuri de operatiuni/activitati si cheltuieli neeligibile

 • Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente acestei activitati
 • Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat
 • Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica
 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente “second hand”
 • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin. 2, litera c) din R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare (de exemplu onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de fezabilitate)
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
 • Cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin. 3 din R (UE) nr. 1305/2013 si anume:
  • Dobanzi debitoare
  • Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite
  • TVA, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
  • In cazul contractelor in leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
  • Cheltuielile care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 si 15 – PNDR
 • Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc.)
 1. Criterii de selectie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele care au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.

Pentru a fi admise, cererile de finantare trebuie sa indeplineasca punctajul aferent pragului de calitate precizat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu indeplinesc acesta conditie raman cu statutul de amanate.

Daca autoevaluarea conduce la un punctaj mai mare cu cel putin 20% decat punctajul real rezultat in urma evaluarii, respctiva cerere de finantare va fi amanata pentru ultima faza procedural sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea in cauza.

Punctajul de calculeaza in baza urmatoarelor principii si criterii de selectie:

Principii si criterii de selectie Punctaj
Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati non-agricole 30 p
1.1 Proiecte care sunt initiate de o intreprindere existent care a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa-si diversifice activitatea in sectorul non-agricol. Activitatea Agricola trebuie sa fie realizata pe perioada a cel putin 12 luni de la data infiintarii si pana la data depunerii cererii de finantare. 30 p
Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati se servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural) 35 p
2.1 Proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza activitati conform codului CAEN aferent activitatii de productie scorate. 35 p
2.2 Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza prestarea de servicii conf. codului CAEN aferent serviciului scorat. 30 p
Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/destinatii ecoturistice/zonele cu arii natural protejate. 20 p
3.1 Proiecte ce vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement) in zonele cu potential turistic ridicat; 10 p
3.2 Proiecte care include activitati turistice de agreement ce vor fi desfasurate in zonele cu destinatii ecoturistice. 5 p
3.3 Proiecte care inlcud activitati turistice de agreement ce vor fi desfasurate in zone cu arii natural protejate. 5 p
Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice. 15 p
4.1 Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 3 ani si cu profit operational in ultimii 2 ani – (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice) 15 p
4.2 Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 2 ani si cu profit operational in ultimul an – (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice)17:00:00
100 p


Clasificarea agro-pensiunilor
se va face in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta. Schimarea destinatiei unei locuinte in structura de primire agro-turistica este considerata investitie noua.PRECIZARI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE AGROTURISTICE

 • Beneficiarul trebuie sa-si assume angajamentul ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic.
 • Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor natural protejate.
 • In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de a doua transa de plata, proiectul devine neeligibil.
 1. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL (intensitatea sprijinului)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:

 • Pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanotar-veterinare si agro-turism;
 • Penyru fermierii care isi diversifica activitatea de baza Agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.

Important: In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR 2014-2020. In cazul constatarii unor stfel de situatii, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta este declarant neelogibil si se procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s-au efectuat plati.

 1. SELECTIA PROIECTELOR

Sub-masura 6.4 beneficiaza de o alocare financiara anuala si de o sesiune de depunere continua a cererilor de finantare.

Toate proiectele depuse intr-o luna calendaristica care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator acelei luni sunt evaluate.

Selectia acestor proiecte se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie. In cazul proiectelor cu acelsai punctaj, departajarea acestora se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in Euro, in ordine descrescatoare.

In maximum 37 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii de depunere, termen care se poate prelungi cu inca 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe sub-masuri, se publica raportul de selectie lunar pe site-ul www.afir.ro.

 1. CONTRACTAREA FONDURILOR

Durata de executie a contractului de finantare este de maximum 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii-montaj si/sau adaptarea la standard.

Durata de valabilitate a contractului de finantare cuprinde durata de executie a contractului, la care se adauga 5 (cinci) ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuata de Autoritatea Contractanta.

In cazul unei operatiuni constand in investitii in activitati de productie, contributia publica se recupereaza daca in termen de 7 (sapte) ani de la efectuarea platii finale catre beneficiar, activitatea de productie in cauza este delocalizata in afara Uniunii Europene.

 1. ACORDAREA AVANSULUI

Beneficiarul care a optat pentru avans in vederea demararii investitiei trebuie sa depuna prima Cerere de plata, in baza careia AFIR poate sa-i acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibila nerambursabila.

Pentru plata in avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat de depuna o garantie bancara, care sa acopere suma solicitata in avans in procent de 100%, eliberata de catre o institutie financiara bancara sau nebancara sau o polita de asigurare eliberata de o societate de asigurari autorizata potrivit legislatiei in vigoare.

Garantia aferenta avansului trebuie constituita la dispozitia APIR pentru o perioada de timp mai mare cu 15 zile calendaristice fata de durata de executie a contractului.

AFIR efectueaza plata avansului in contul beneficiarului, deschis la Trezoreria Statului sau la o institutie bancara.

 1. ACHIZITIILE

Achizitie simpla – reprezinta dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, respectiv de selectie de oferte/conform bazei preturi de referinta publicata pe site-ul AFIR, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR, a unor bunuri cum ar fi utilaje si instalatii tehnologice fara montaj si servicii, precum cel de consultanta, daca este cazul, prin atribuirea unui contract de achizitie.

Achizitie complexa care prevede constructii-montaj – reprezinta dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, respectiv de selectie de oferte de catre beneficiarul finantarii prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje si instalatii tehnologice cu montaj si/sau lucrari de constructii si instalatii si servicii prin atribuirea unui contract de achizitie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *