PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020. SUBMASURA 4.1 INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020.

SUBMASURA 4.1 INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

 1. Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale 2015 este de 205.776.952 Euro compusa din contributia Guvernului Romaniei si contributia Uniunii Europene

Actuala sesiune continua anuala de depunere a proiectelor pentru Submasura 4.1 se incheie pe 30.10.2015.

 • Alocarea financiara in cadrul sesiunii 2015 de depunere a proiectelor se va face distinct pentru:
  • Vegetal 021.933 Euro
  • Zootehnic 021.933 Euro
  • Zona montana 155.391 Euro
  • Ferma de familie 577.695 Euro
 1. Solicitanti eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii definiti cf. Regulamentului (CE) 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice si juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grup de producatori

Nu sunt eligibili fermierii care detin exploatatii agricole cu o dimensiune economica mai mica de 8.000 SO.

 1. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

  Pentru acordarea sprijinului prin Submasura 4.1 este necesar ca:

 • Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum 8.000 SO (valoarea productiei standard)
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prin submasura 4.1:
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale
  • Indeplinirea standardelor comunitare in cazul fermierilor tineri in cf. cu art.17 (5) al Reg. 1305/2013; sprijinul se poate acorda:
   • Pentru maximum 24 de luni de la momentul instalarii in cazul modernizarii exploatatiilor agricole
   • Pentru maximum 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie
  • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari
  • Investitii in procesarea* produselor agricole la nivel de ferma (se considera ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugare de plus valoare la nivel de ferma), precum si investitii in vederea comercializarii (de ex. magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare)

*materia prima procesata va fi produs agricol

 • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala)
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola)
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice. Se vor indeplini cumulativ conditiile
  • Rezultat din exploatare pozitiv in bilantul anului precedent depunerii proiectului
  • Indicatorii economico-financiari din sectiunea economica se incadreaza in limitele mentionate
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului asupra mediului
 • Investitiile in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei vor fi in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice si este prevazuta contorizarea apei
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricolase vor realiza in maximum 24 de luni de la data instalarii
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia Agricola (cf. art. 17, alin. 6 din R (UE) nr. 1305/2013)
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei si care trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu annual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
 1. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Lista indicativa a cheltuielilor eligibile in cadrul Submasurii 4.1:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat. Investitiile eligibile in cadrul cheltuielilor de marketing sunt:
  • Infiintarea unui site
  • Etichetarea (crearea conceptului – cheltuiala necorporala)
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv. Este acceptat doar leasingul financiar
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
  • Autocisterne
  • Autoizoterme
  • Mijloace de transport animale/pasari/albine
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (materialul de plantare trebuie sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018)
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in cf. cu art. 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standard in cazul modernizarii exploatatiilor agricole cf. art. 17 (6)
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din R (UE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor), daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 si indeplinesc conditiile:
  • Sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii
  • Sunt aferente, dupa caz unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu
  • Sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii
  • Sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii-montaj
 • Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului

Cheltuielile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori maxime ale cheltuielilor eligibile:

 • 10% pentru proiectele care prevad constructii-montaj
 • 5% pentru proiectele care prevad achizitii simple
 1. Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile

Categoriile de investitii care nu se pot finanta prin Submasura 4.1:

 • Achizitia de cladiri
 • Constructia si modernizarea locuintei
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere de ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturi)
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole
 • Cheltuielile cu achizitia de ca tractor

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”
 • Cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
 • Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1305/2013 si anume:
  • Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare
  • Achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
  • Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
  • In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
 • Cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole sprijinite prin intermediul Submasurii 4.1a investitii in exploatatii pomicole
 1. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Submasura 4.1 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 30% pana la maximum 90%, astfel:

 • In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO, rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
   

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (EUR)

Achizitii simple Constructii-montaj Lanturi alimentare integrate
Sectorul vegetal 500.000 1.000.000 2.000.000
Sectorul zootehnic 100.000 1.500.000
Ferme mici vegetal   200.000 400.000
Ferme mici zootehnic 300.000 400.000

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (< 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000-500.000 SO.

In cazul agriculturii ecologice se poate obtine suplimentarea cu 20% a intensitatii sprijinului doar daca intreaga exploatatie este ecologica (in conversie sau certificata).

 • In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO, rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
   

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (EUR)

Achizitii simple Constructii-montaj Lanturi alimentare integrate
Sectorul vegetal  

500.000

1.000.000  

2.000.000

Sectorul zootehnic 1.500.000
 

Sere

 

1.500.000

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 50% in urmatoarele cazuri:

 • Proiecte integrate
 • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI
 • Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice, realizate in localitati in dreputl carora exista mentiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC (vezi anexa 3)

     6.3 In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori, intensitatea maxima a sprijinului este de 50%, fara a depasi 2.000.000 EUR indiferent de tipul investitiei

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in urmatoarele cazuri:

 • Cooperative si grupuri de producatori
 • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI
 • Investitiile legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *