Category Archives: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Programe operationale 2014 – 2020 – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Programul Operational Regional

Descrierea generală a programului

 Programul Operațional Regional 2014-2020 este programul care vine în continuare viziunii strategice stabilită prin programul POR 2007-2013, dar prin acest nou program  au fost introduse și proprități noi, menite să încurajeze dezvoltarea competivități IMM-urilor și a acțiunilor de cercetare și dezvoltare.

 POR se adresează tuturor regiunilor din România, iar beneficiari pot fi: întreprinderi mici și mijlocii; autoritățile publice locale; unitățile sanitare și de asistență socială; organizațiile neguvernamentale; comunitatea locală.

 POR 2014-2020 are ca scop creșterea competivității economice și îmbunătațirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor prin utilizarea în mod eficient a resursele și prin valorifcarea potențialului de inovare.

 Obiectivele tematice ( OT ) ale programului              

OT3.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor

Investiţii propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea opțiunii și  a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi;
 • acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare;
 • acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități de creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru export;
 • acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor de desfacere, inclusiv cele la scară internațională;
 •  acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României;
 • acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii birocratice asupra întreprinderilor.
  Alocare financiara 2014-2020: 744.680.851 euro


OT 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • oferirea de consultanță și, acolo unde se justifică, asistență pentru investiții în furnizare ecologică și în măsuri de eficientizare energetică, precum și în trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice, cu accent deosebit asupra agriculturii;
 • acțiuni de îmbunătățire a termoizolației fondului de clădiri rezidențiale și a clădirilor publice, prioritizate pe baza unei evaluări sistematice care ia în considerare eficiența costurilor ca urmare a reducerii emisiilor de gază cu efect de seră și beneficiile societății, printre care combaterea sărăciei energetice și crearea de locuri de muncă;
 • acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea sistemului de transport în comun în cadrul planurilor de mobilitate urbană sustenabile, acolo unde acestea vor aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea calității aerului și a eficienței energetice, în plus față de creșterea competitivității locale;
 • acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat de pe domeniul public, mai ales în zonele urbane.

Alocare financiara 2014-2020: 3.277.851.064 euro

OT 6. Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv prin lucrări de decontaminare pentru reutilizarea lor economică;
 • protejarea și valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri de ecologizare urbană (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate).

Alocare financiara 2014-2020: 517.893.617  euro

 OT 7. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • Dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regională.

Alocare financiara 2014-2020: 3.619.021.277  euro

OT9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • Ingrijirea primara se va concentra pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate femeilor vulnerabile din comunități și copiilor lor, asigurarea serviciilor unui medic de familie 24 de ore din 24 precum și creșterea accesului la sistemul comunitar de servicii medicale/îngrijire prin vizite la domiciliu. Vor fi prioritare regiunile cu o rată ridicată a mortalității infantile (județele Mehedinți și Tulcea, de exemplu); prioritățile se vor stabili în funcție de: nivelul de sărăcie din regiune/județ/localitate; nivelul pre‐existent de acces la serviciile de îngrijire comunitară; nivelul de vulnerabilitate al populației (populație numeroasă aparținând minorităților etnice, rată crescută de dependență, etc.);
 • Accesul la îngrijirea primară de permanență mai ales în zonele rurale îndepărtate (județele Suceava, Botoșani, Vaslui, etc.) presupune accesul la o infrastructură de tipul Centrelor de Îngrijire de Permanență prin care se poate asigura îngrijirea 24 de ore din 24 asigurată de către medicii de familie;
 • Programele de pregătire continuă atât pentru asistenții medicali cât și pentru cei sociali sunt necesare pentru întărirea capacității sistemului de a răspunde eficient prioritățile cheie din sfera sănătății precum: sănătatea maternă și sănătatea copilului, asigurarea imunizării prin vaccinare, monitorizarea pacienților cronici vulnerabili, cum ar fi pacienții care suferă de boli mintale, pacienții cu dizabilități, nevoilor grupurilor vulnerabile cum ar fi romii, etc.;
 • Pregătirea profesională a medicilor de familie din cadrul comunităților pentru a‐și însuși recomandările clinice legate de prevenția/monitorizarea bolilor cronice consumatoare de resurse, care generează costuri mari financiare și medicale (diabet, hipertensiune, bronhopneumonia cronică obstructivă);
 • Dezvoltarea unor centre specializate de servicii in ambulatoriu: dezvoltarea infrastructurii necesare, modernizarea echipamentelor si pregatirea personalului; se vor utiliza următoarele criterii de selecție: accesul scăzut al populației la servicii specializate în ambulatoriu și de înaltă calitate; zone unde se găsesc spitale mici și ineficiente care necesită reorganizare/raționalizare; zone cu densitate demografică mare și niveluri ridicate de spitalizare inutilă;
 • Dezvoltarea serviciilor de urgenta: modernizarea echipamentelor, a vehiculelor/infrastructurii si formarea personalului;
 • Dezvoltarea infrastructurii din spitalele de urgenta regionale si judetene: cu prioritate, spitalele din regiunile Nord-Est si Nord-Vest (ex. Spitalul din Iasi);
 • Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domicliu/camine de batrani, ingrijire paliativa
  Pentru a spori eficiența energetică, prin reabilitarea unităților de sănătate de la nivel local/județean, vor fi tratate cu prioritate spitalele/unitățile sanitare mono‐bloc și spitalele/ unitățile sanitare care nu au fost reabilitate de peste 20 de ani.

Alocare financiara 2014-2020: 531.914.894 euro

 OT10. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • Sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în EICP, în învățământul primar, secundar, terțiar și în VET, în scopul îmbunătățirii calității învățământului și formării precum și a372.340.426   euro relevanței acestuia pentru piața muncii.

Alocare financiara 2014-2020: 372.340.426  euro

Măsuri de finanţare disponibile pentru perioada 2014 -2020

Mai jos sunt prezentate tipurile de proiecte care vor putea fi finanţate prin POR

 AXA PRIORITARĂ 1: Promovarea transferului tehnologic

OT 1 – consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

Prioritate de investiții 1.1 Promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere.

– OBIECTIV SPECIFIC 1.1 – Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • crearea, modernizarea şi extinderea entitățile de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora;
 • servicii tehnologice specifice;
 • crearea unei infrastructuri viabile de inovare şi transfer tehnologic;
 • dotarea entităților de transfer tehnologic prin achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotări independente în vederea creşterii capacităţii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice de calitate;
 • studii de investiţii tehnologice;
 • asistenţă şi consultanţă tehnică;
 • studii de investiţii tehnologice;
 • asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / achiziţionarea de tehnologii;
 • evaluare tehnologică şi audit tehnologic;
 • veghe tehnologică, informare tehnologică, asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici;
 • dezvoltarea de activităţi economice inovative în vederea reconversiei forţei de muncă în zonele cu probleme accentuate cu şomajul;
 • transfer tehnologic si validare tehnologică;
 • prognoza, evaluare tehnologică;
 • audit tehnologic;
 • analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării;
 • crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate.

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

OT 3 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii

Prioritate de investiţii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

OBIECTIV SPECIFIC 2.1 – Consolidarea poziţiei de piaţă a microîntreprinderilor

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • construirea/modernizarea şi dezvoltarea producţiei / serviciilor IMM-urilor, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
 • crearea/modernizarea şi dezvoltarea de incubatoare de afaceri/ acceleratoare, incluzând dezvoltarea de afaceri şi servicii cu firme conexe;
 • achizitionarea de echipamente IT, cititoare de coduri, sisteme de înregistrare electronică etc;
 • echipamente de cotrol, inclusiv software aferent, echipament de controlul operaţiunilor;
 • furnizarea de echipamente de birou pentru derularea afacerilor;
 • site-uri de prezentare a produselor şi afacerilor;
 • activitățile de achiziţionare de instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile sau alternative de energie, pentru eficientizarea activităţilor desfășurate;
 • amenajare sau dotarea spaţiilor de prezentare, servicii de marketing etc

Prioritate de investiţii 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

OBIECTIV SPECIFIC 2.2 – îmbunătățirea competitivităţii economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri

Acţiuni care vor fi sprijinte: (prioritatea este destinată IMM-urilor cu o vechime mai mare de 3 ani)

 • construcţia/modernizarea şi dezvoltarea producţiei serviciilor, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
 • activităţi pentru completarea şi implementarea certificării produselor, servicii sau procese specifice diverse, implementarea de sisteme de managment de mediu, calitate sau integrate;
 • promovarea produselor sau serviciilor, webdesign;
 •  investiţii în echipament pentru obţinerea de economie de energie, utilizarea de energie alternativă sau pentru realizarea de activităţi într-o manieră mai eficientă.

AXA PRIORITARĂ 3: Sprjinirea eficienței energetice în clădirile publice

OT 4 – sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Prioritate de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri

publice și în sectorul locuințelor

OBIECTIV SPECIFIC 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care înregistrează consmuri energetice mari

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • măsuri de eficiență energetică având ca scop reabilitarea energetică completă (deep renovation), inclusiv izolarea termică, reabilitarea sistemelor de încălzire și a rețelelor, iluminat și sistemul de management al clădirii (măsuri de eficiență energetică tipice);

îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv măsuri de consolidare a acesteia;

 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării;
 •  implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.)

 AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiţii 4.1 Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri

publice și în sectorul locuințelor

OBIECTIV SPECIFIC 4.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și sistemele de iluminat public din zonele urbane

Acţiuni care vor fi sprijinte: (prioritatea este destinată proiectelor care sunt parte a strategiilor de dezvoltare urbană)

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv măsuri de consolidare a acesteia;
 • reabilitarea termică a sistemului de încălzire (reabilitarea instalației de distribuție, montarea de robineți termostatatați, repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de bloc/scara etc.);
 • achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa;
 • implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
 • înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice –stâlpi, rețele, etc.;
 • achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 •  extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului.

Prioritate de investiţii 4.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

OBIECTIV SPECIFIC 4.2.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipii prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă

OBIECTIV SPECIFIC 4.2.2 Reducerea emisiilor de carbon în orașele de dimensiuni medii și mici, în special prin investiții în infrastructura destinată deplasărilor nemotorizate și traficului de tranzit

Acţiuni care vor fi sprijinte: (prioritatea este destinată proiectelor care sunt parte a strategiilor de dezvoltare urbană)

 • dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule noi, nepoluante, cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și sisteme de supraveghere video;
 • transportul urban electric şi modernizarea tramvaielor;
 • modernizarea parcului de material rulant existent, prin îmbunătățirea sistemelor existente la bordul acestora, realizarea echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități etc va asigura un transport civilizat și eficient din punct de vedere energetic, încurajând utilizarea transportului public de către locuitorii marilor aglomerări urbane;
 • modernizarea/înlocuirea stațiilor și substațiilor de redresare și a rețelelor electrice;
 • realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public;
 • dezvoltarea unei infrastructuri rutiere prietenoase cu utilizatorii de biciclete;
 • realizarea sistemelor de e – ticketing;
 • realizarea sistemelor de tip Park and Ride;
 • realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă;
 • realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2) pe terenurile publice din imediata vecinătate a rețelelor de străzi sau pe coridoarele majore de transport precum șoselele ocolitoare;
 • achiziționarea de material rulant vehicule electrice / ecologice;
 • modernizarea/reabilitarea/extinderea liniilor de transport electric;
 • modernizare/reabilitare cladirilor de transport public și a infrastructurii tehnice aferente;
 • îmbunătățirea staţiilor de transport public existente, inclusiv crearea de noi stații și terminale pentru transportul public;
 • construirea/modernizarea/reabilitarea de benzi/ piste pentru bicicliști;
 • crearea de zone și alei pietonale, inclusiv măsurile de reducere a traficului auto în anumite zone
 • crearea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovatoare și eficiente de management al traficului;
 • crearea sistemelor de e-ticketing pentru pasageri și locuri de parcare;
 • construirea / modernizarea / reabilitarea infrastructurii rutiere (coridoare deservite de transportul public) pentru a crește siguranța și eficiența în mișcarea și funcționarea rețelei de transport;
 • realizarea de variante ocolitoare, cu statut de stradă urbană, în orașele mici și mijlocii care nu au șosele de centură, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu.

 Prioritate de investiţii 4.3 Acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii mediului urban, revitalizarea oraşelor, regenerarea şi decontaminarea siturilor poluate şi promovarea de măsuri pentru reducere zgomotului

OT 6 – protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

OBIECTIV SPECIFIC 4.3 – Creşterea calităţii spaţiilor publice în zonele urbane

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, de agrement și sport etc.;
 • crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.)

AXA PRIORITARĂ 5: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

OT 6 – protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Prioritate de investiţii 5.1 Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural (se aplică pentru toate regiunile de dezvoltare din România, inclusiv regiunea Bucureşti Ilfov)

OBIECTIV SPECIFIC 5.1 – Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural în vederea consolidării identității culturale și utilizării eficiente ale acestuia

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • activități precum restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor de patrimoniu care să conducă spre salvarea acestora de la o dispariție iminentă și la reducerea nivelului de degradare

Investiţii specifcie obiectivelor de patrimoniu cultural, cum ar fi:

 • restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, în cadrul proiectului;
 • restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice.

 AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

OT 7 – promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore

Prioritate de investiţii 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T

OBIECTIV SPECIFIC 6.1 – Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor judeţene.

Principala acțiune propusă se referă la investiția de bază în structura căii de rulare, având drept scop mărirea vitezei de deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră etc. O altă acțiune propusă o reprezintă construirea/amenajarea de piste pentru biciclete în intravilanul localităţilor traversate de drumul judeţean, construirea/amenajarea/reabilitarea traseelor pietonale (trotuare) în intravilanul localităţilor traversate. Sunt preconizate și amenajări pentru protecţia mediului (inclusiv perdele forestiere cu rol de protecţie împotriva alunecărilor de teren, a înzăpezirii sau a poluării cu gaze sau fonice) pe lungimea drumului judeţean modernizat/reabilitat, operațiuni pentru stabilizarea structurii drumului în zone supuse pericolului de alunecare.

Acţiuni orientative care vor fi sprijinte:

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T;

 • Construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul judetean.
 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere şi pasarele;  (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii la TEN T)

AXA PRIORITARĂ 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

OT 8 – promovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritate de investiţii 7.1– Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

OBIECTIV SPECIFIC 7.1.1 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin turism și domenii conexe acestuia

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • valorificarea atracţiilor turistice din diferitele zone ale ţării;
 • investiții în turismul balnear;
 • reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice;
 • crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staţiuni balneare, climatice şi balneo-climatice;
 • dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice;
 • crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;
 •  crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
 • amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 • construirea / modernizarea punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere;
 • construirea /modernizarea refugiilor montane;
 • amenajarea posturilor Salvamont/ Salvamar, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont/ Salvamar;
 • marcarea traseelor montane;
 • modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte;
 • construirea de piste pentru cicloturism;
 • activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

 AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

OT 9 – promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

Prioritate de investiţii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate în ceea ce privește starea de sănătate, precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale OBIECTIV SPECIFIC 8.1.1- Creşterea speranţei sănătoase de viaţă prin sporirea accesibilităţii serviciilor medicale şi sociale acordate şi îmbunătăţirea calităţii acestora

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • costruirea unor spitale regionale de urgenţă;
 • reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe);
 • construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată;
 • reabilitare/ modernizarea/ extinderea dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.);
 • sprijinire, prin componenta infrastructurală, a tranziţiei de la serviciile sociale furnizate în sistem instituţionalizat (centre sociale rezidenţiale) la serviciile furnizate în cadrul comunităţii. Aceasta va presupune investiţii în căsuţe şi apartamente de tip familial, în locuinţe protejate etc. precum şi în dotările aferente.

 AXA PRIORITARĂ 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

OT 9 – promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

OT 10 – investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Prioritate de investiţii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

OBIECTIV SPECIFIC 9.1 – Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin măsuri integrate

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • Investiţiile finanţabile în cadrul acestei axe prioritare vor viza zonele urbane – investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
 • investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
 • investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale construirea/reabilitarea/modernizare centrelor integrate de intervenţie medico-socială, precum şi reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar;
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
 • stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială (construirea de infrastructură de economie socială).

 Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

OT 10 – investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Prioritate de investiţii 10.1 Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

OBIECTIV SPECIFIC 10.1 – Creșterea gradului de participare în sistemul educațional

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • investiţii în infrastructura educațională;
 • investiţii în infrastructura educațională adiacentă (facilități de cazare, cantină, biblioteci, ateliere speciale, săli de sport);
 • centre comunitare pentru învățarea pe tot parcursul vieții de la nivel local și regional care își desfășoară activitatea în cadrul liceelor tehnologice și școlilor profesionale prin investiții în construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea acestora;
 • dezvoltarea și modernizarea infrastructurii instituțiilor de învățămînt superior (terțiar) și a resurselor relevante;
 • dezvoltarea capacităților de cercetare – inovare prin punerea la dispoziție a infrastructurii necesare, respectiv dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare;
 • investiţii în consolidarea şi modernizarea spaţiilor de studiu şi rezidenţă, în alte tipuri de infrastructură a campusurilor universitare, precum şi în dotarea acestora;
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe);
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe);
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII);
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale și tehnice / liceelor tehnologice;
 • reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

 AXA PRIORITARĂ 11: Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România

OT 11 – consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă

Prioritate de investiţii 11.1 Îmbunătățirea cadastrală și a înregistrării proprietăților în zonele rurale din România

OBIECTIV SPECIFIC 11.1 – Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale;
 • consolidarea sectorului TIC în domeniul funciar, inclusiv a sistemelor hardware, software și a serviciilor informatice;
 • înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică; (ii) conversia în format digital a cărților funciare existente și (iii) generarea planurilor  cadastrale vectorizate;
 • îmbunătățirea serviciilor de administrare a terenurilor prin: (i) campanii de conștientizare publică referitoare la înregistrarea terenurilor; (ii) consolidarea capacităților ANCPI și OCPI.
 • pregătirea Strategiei de management a programului și a studiilor aferente pentru: (i) gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică; (ii) monitorizare și evaluare; (iii) finalizarea studiilor;
 • pregătirea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: contractori, municipalități, OCPI.

 Aceste acțiuni urmează a fi implementate în trei faze:

1. Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale ale României;

2. Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;

3. Management, strategie și tactici.

Se apreciază astfel ca suprafaţa de teren înregistrată în SICCF in 2023 va ajunge la 7.241.000 ha, faţă de valoarea de referinţa din 2013 de 3.385.000 ha.