Category Archives: PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

Programe operationale 2014 – 2020 -PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE

Programul operational infrastructura mare

Descriere Program

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost elaborat plecând de la nevoile de dezvoltare ale României identificate prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional de Reformă şi cu recomandările specifice de ţară.

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE, prin abordarea a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele

Alocare financiară, inclusiv rezerva de performanță 9,4 mld.euro din care :

 • 2.483.527.507 – FEDR
 • 6.934.996.977 – Fond Coeziune

Obiective tematice

OT 7  Promovarea sistemelor  de transport și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore;

Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • Sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiţii în reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T);
 • Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea sustenabilă la nivel regional şi local;
 • Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi siguranţa aprovizionării prin dezvoltarea sistemelor inteligente de distribuţie, stocare şi transmisie şi prin integrarea producţiei din resurse regenerabile distribuite.

OT 6  Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • Investiţii în sectorul apă pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe;
 • Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe;
 • Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului

OT 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor;

Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a unor abordări bazate pe ecosistem;
 • Promovarea investiţiilor în vederea creşterii rezilienţei în faţa dezastrelor şi modernizarea sistemelor existente

OT 4  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele.

Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • Promovarea producţiei şi a distribuţiei de energie obţinută din surse regenerabile de energie;
 • Promovarea utilizării cogenerării cu randament ridicat a energiei termice şi a energiei electrice, pe baza cererii de energie termică utilă;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de distribuţie inteligente care funcţionează la niveluri de tensiune joasă şi medie
 • Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor

 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 cuprinde 9 Axe Prioritare :

Transport cu următoarele axe prioritare:

AP1 Dezvoltarea rețelei TENT-T pe teritoriul României;

AP2 Creșterea accesibilității regionale prin conectarea la TENT-T;

AP3 Dezvoltarea unui sistem de transport sigur și prietenos cu mediul

Mediu și schimbări climatice cu următoarele axe prioritare:

AP4 Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

AP5 Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric și monitorizarea calității aerului;

AP6 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor.

Energie curată și eficiență energetică cu următoarele axe prioritare:

AP7 Energie sigură și curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

AP 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gaze naturale.

Infrastructură în regiunea București – Ilfov

 AP9 Dezvoltarea infrastructurii urbane în București – Ilfov;

TRANSPORT

AP 1: Dezvoltarea reţelei TENT pe teritoriul României

Obiectiv Specific 1.1

Dezvoltarea  și modernizarea infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri naționale, drumuri expres), feroviare și navale pe reţeaua TEN‐T.

Obiectiv specific 1.2

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare pe reţeaua TEN-T inclusiv prin realizarea coridorului de cale ferată de mare viteză şi prin acţiuni de creştere a calităţii serviciilor

Obiectiv specific 1.3

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval pe reţeaua TEN-T

AP 2: Creşterea mobilității regionale prin conectarea la TENT

Obiectiv specific 2.1

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare  și terțiare la infrastructura TEN‐T, inclusiv a nodurilor multimodale (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, incl. variante de ocolire, infrastructură  feroviară  prin electrificări  și dotare cu material rulant, infrastructură portuară şi aeroportuară)

Obiectiv specific 2.2

Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea la infrastructura feroviară a TEN-T

Obiectiv specific 2.3

Stimularea mobilităţii regionale prin modernizarea porturilor

Obiectiv specific 2.4

Stimularea mobilităţii prin modernizarea aeroporturilor

 AP 3: Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul

Obiectiv specific 3.1

Transport intermodal, siguranță  rutieră, reducerea impactului asupra mediului, infrastructură modernizată la punctele de frontieră, eficientizarea sistemului de transport

 Obiectiv specific 3.2

Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Obiectic tematic 3.3

Fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei

Obiectiv tematic 3.4

Creşterea eficienţei sistemelor de transport

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

AP4 ‐ Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Obiectiv specific 4.1

Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi creşterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Obiectiv specific 4.2

Creşterea capacităţii sistemelor de management integrat al deşeurilor şi a gradului de reutilizare, reciclare a acestora

 AP 5  ‐ Protejarea  și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric şi monitorizarea calității aerului

Obiectiv specific 5.1

Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţăcomunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit

Obiectiv specific 5.2

Creşterea capacităţii de evaluare a calităţii aerului la nivel naţional, inclusiv pentru monitorizarea calităţii aerului

Obiectiv specific 5.3

Reducerea suprafeţelor poluate istoric

AP6 ‐ Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Obiectiv specific 6.1

Reducerea daunelor economice cauzate de riscurile exacerbate de schimbările climatice

Obiectiv specific 6.2

Reducerea timpului de răspuns la urgenţe, prin întărirea capacităţii de intervenţie la dezastre a autorităţilor implicate în managementul situaţiilor de criză

Beneficiari eligibili

Autoritățile publice locale

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor ‐ AP 4

Decontaminarea siturilor poluate istoric, acolo unde poluatorul nu poate fi identificat şi unde există un impact negativ asupra sănătăţii umane ‐ AP 5

Măsuri de protejare a biodiversității, acolo unde APL‐urile sau structuri din subordine au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri Natura 2000 ‐ AP 5

Alți beneficiari de la nivel local/ ONGuri

Operatorii regionali de apă – AP 4

Măsuri de protejare a biodiversității, acolo unde ONG‐urile au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri Natura 2000 ‐ AP 5

Autoritățile publice centrale

Administraţia Naţionala „Apele române”, autorităţi responsabile cu monitorizarea  şi avertizarea situaţiilor meteorologice  şi cu managementul situaţiilor de criză

 ENERGIE CURATĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

AP7 ‐ Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Obiectiv specific 7.1

Creşterea capacităţii instalate bazate pe resurse regenerabile pentru producerea energiei electrice şi termice

Obiectiv specific 7.2

Creşterea eficienţei energetice la întreprinderi prin sisteme de cogenerare de înaltă eficiență

Obiectiv specific 7.3

Creşterea eficienţei energetice prin implementarea distribuţiei inteligente de energie electrică la joasă tensiune

Obiectiv specific 7.4

Creşterea eficienţei energetice prin monitorizarea distribuţiei energiei la nivelul unor zone industriale

Beneficiari eligibili

Autoritățile publice locale

Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie de energie electrică și / sau termică  din RES (geotermal, biomasă/biogaz) ‐ AP 7

Mediul privat

Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie de energie electrică și / sau termică  din RES (geotermal, biomasă/biogaz) ‐ AP 7

Rețele de distribuție pentru energia electrică  de tip RES (distribuitorii de energie electrică)– AP 7

Centrale de congenerare pentru consum propriu, de către societăți comerciale din sectorul industrial ‐ AP7

Alte tipuri de beneficiari Infrastructură Mare

AP 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale.

Obiectiv specific 8.1

Extinderea şi consolidarea reţelei electrice de transport pentru asigurarea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional

Obiectiv specific 8.2

Creşterea flexibilităţii Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale din România în vederea eficientizării serviciilor furnizate

AP 9 Dezvoltarea infrastructurii urbane în București – Ilfov –

Obiectiv specific 9.1

Creşterea eficienţei energetice prin modernizarea sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Obiectiv specific 9.2

Creşterea mobilităţii urbane şi îmbunătăţirea calităţii a serviciilor pentru călători prin dezvoltarea transportului urban cu metroul în Regiunea Bucureşti – Ilfov