Category Archives: PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Programe operationale 2014 – 2020 – PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Programul Operational Competitivitate

Descrierea generală a programului

Programul Operațional Competitivitate 2014‐2020 este un document strategic de programare care acoperă domeniile cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) și Tehnologia Informatică și Comunicații (TIC), obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă  și favorabilă  incluziunii, luând în considerare obiectivele  și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale  şi locale.

 POC 2014‐2020 nu prezintă  conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – PO Regional, Programul Național de Dezvoltare Rurală, PO Infrastructură Mare  și Programul Operațional Asistenţă Tehnică.

 Obiective Tematice

 OT 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

PI1: Promovarea investițiilor în C&I,dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și  învățământul superior, în special  promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii,inovarea socială, eco‐inovarea șiaplicațiile de servicii publice,stimularea cererii, crearea derețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor‐pilot,acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uzgeneral;

PI2: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european;

 Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • sprijinirea investițiilor private CDI și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organiziații de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoștinte, tehnologic și de personal cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere;
 • promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de investiţiilor private în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urilor inovative şi spin‐off‐urilor;
 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din clustere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale / regionale /europene) și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenței unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea;
 • deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020.

 OT 2- Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 PI3: Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e‐guvernare, e‐incluziune, e‐cultura și e‐sănătate

PI4: Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate;

PI5 Extinderea conexiunii în bandă largă  și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum  și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economiadigitală;

 Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic;
 • acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și cetățeni (e‐Guvernare 2.0);
 • acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;
 • acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor și regiunilor, precum și la nivel național (se va promova coordonarea și eficiența sporită a utilizării resurselor publice) și accesul la standard deschise pentru creșterea transparenței și a eficienței administrative;
 • acțiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA (infrastructură de acces de generație următoare) în vederea asigurării modernizării rețelelor în bandă largă;
 • introducerea datelor deschise la nivelul tuturor instituțiilor publice, în vederea îmbunătățirii sistemelor de colaborare online și a celor electronice;
 • creșterea utilizării instrumentelor de e-Guvernare (inclusiv formarea funcționarilor publici).

 Masuri de finantare disponibile pentru perioada 2014 – 2020

 Axa Prioritară  1: Cercetare, dezvoltare tehnologică  și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături  și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare  și dezvoltare  și învățământul superior

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I  și promovarea centrelor de competență

 Orientări

 Susține creșterea cercetării‐dezvoltării și inovării cu finanțare privată

` Promovează orientarea cercetării către piață

` Este orientat în principal către patru domenii de specializare inteligentă:

1) bioeconomie

2) tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate

3) energie, mediu și schimbări climatice

4) eco‐nano‐tehnologii și materiale avansate

` Susține cercetarea în sănătate, ca domeniu prioritar național

` Utilizează instrumente financiare (credite și garanții)

` Introduce susținerea prin capital de risc (în premieră) pentru ideile inovative, de tip seed și pre‐seed (accelerator)

` Sprijină cu prioritate înfiinţarea/dezvoltarea de infrastructuri CD în organizaţii de tip cluster

 Categorii de intervenţii finanţate 1

 • Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese  și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

• Măsuri de capital de risc în favoarea IMM‐urilor inovative

•Credite şi garanţii în favoarea IMM‐urilor inovatoare şi a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă

• Sprijinirea spin‐off‐urilor şi start ‐up‐urilor inovatoare

• Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

 Categorii de intervenţii finanţate 2

 Mari infrastructuri de CD (inclusiv 2 proiecte majore : ELI –NP și Danubius)

• Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene  şi internaţionale de profil  și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice  și baze de date europene și internaționale

• Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului‐cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene  şi alte programe CDI internaţionale

• Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CDI

Alocarea financiara:797.872.340 euro (60% din POC)

 Axa Prioritară  2  ‐ Tehnologia Informației  și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

 2.1. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate

2.2. Dezvoltarea produselor  și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

2.3. Extinderea conexiunii în bandă  largă  și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum  și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală

 Patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:

a) e‐guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media

b) TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură

c) e‐Comerţ, inovare în TIC

d) Infrastructura de bandă largă și servicii digitale

 Orientare către principii de tipul e‐guvernare 2.0, servicii publice on‐line, în forme intuitive și evenimente de viață

 Categorii de investiţii finanţate 1

Dezvoltarea, consolidarea  și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor

`Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC  și a rețelelor informatice

`Asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media sociale

` Promovarea și utilizarea datelor deschise (Open Data)  și a bazelor de date de dimensiuni mari (Big Data) pentru analiza și raportarea datelor la nivel național

 Alocare financiara:531.914.894 euro (40% POC)