Category Archives: PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

Programe operationale 2014-2020 – PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

Forma finala a Ghidului Solicitantului Conditii Generale 2015 (POCU 2014-2020) a fost publicata

Ministerul Fondurilor Europene, prin Directia Generala Programe Capital Uman a publicat ghidul final pentru Programul Operational Capital Uman (POCU 2014 – 2020) – Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015

”Ghidul vine in sprijinul solicitantilor de finantare nerambursabila, reprezentand cel mai bun instrument practic de informare cu privire la regulile generale de eligibilitate aplicabile si modul de completare si transmitere a unei cereri de finantare in cadrul sistemului informatic utilizat de acestia pentru obtinerea finantarii proiectelor din POCU”, a explicat ministrul fondurilor europene Marius Nica.

Acest document reprezinta forma finala a Ghidului Solicitantului Conditii Generale 2015 si este rezultatul unor sesiunilor de dezbateri publice desfasurate in perioada august- septembrie 2015.

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 are o alocare totala de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contributie europeana) si stabileste prioritatile de interventie ale Romaniei in domeniul ocuparii fortei de munca, al incluziunii sociale si educatiei. Obiectivul major al acestui program il reprezinta dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Programul Operational Capital Uman

Descriere Program

Programul Operațional Capital Uman (POCU) este un program care stabilește prioritățile de investiție, obiectivele și acțiunile în domeniul resurselor umane.

Programulul susține creșterea economică prin investiții în:

  • Încurajarea ocupării  și a mobilității forței de muncă, în special în rândul tinerilor și a persoanelor situate în afara pieței muncii
  • Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
  • Susținerea educației, dezvoltarea competențelor  și încurajarea învățării pe tot parcursul vieții.

Axe prioritare POCU

AP 1 Initiativa locuri de munca pentru tineri

8.2. Prioritatea de investiţii   (ii) integrarea durabilă  pe piața forței de muncă  atinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii saucursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii socialeși a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

AP 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria categoria NEETs (not in education, employment or training)

8.2. Prioritatea de investiţii   (ii) integrarea durabilă  pe piața forței de muncă  atinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

AP 3 Locuri de muncă pentru pentru toți

8.1. Prioritatea de investiţii (i)  acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă  și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată  și pentru persoanele cu  șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

8.3 Prioritatea de investiţii (iii) activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi  și a unor întreprinderi mici  și mijlocii inovatoare

8.5. Prioritate de investiţii (v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor

8.7 Prioritatea de investiţii (vii) modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice  și private de ocupare a forței de muncă  și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante

10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă  în cadre formale, nonformale  și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor  și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite

AP 4 Incluziune socială și combaterea sărăciei

9.2 Prioritatea de investiţii (ii) Integrarea socio‐economică  a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii

9.5. Prioritate de investiţii (v) Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă

9.4 Prioritatea de investiţii (iv) creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

AP 5 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD)

9.6 Prioritatea de investiţii (vi) Dezvoltare locală  plasată sub responsabilitatea comunităţii

AP 6 Educație și compentențe

10.1. Prioritatea de investiţii (i) reducerea  și prevenirea abandonului  școlar timpuriu  și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar  și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale  și informale pentru reintegrarea în educație și formare

10.2. Prioritatea de investiţii (ii) îmbunătățirea calității  și a eficienței învățământului terțiar  și a celui echivalent  și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării  și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă  în cadre formale, nonformale  și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor  și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite

10.4. Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației  și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum  și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie;

AP 7 Asistență tehnică

Măsuri

Pentru Axele Prioritare 1 și 2 se vor lua următoarele măsuri:

  • Programe de formare profesională
  • Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare ‐ sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin
  • Evaluare  şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non‐formal
  • Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii
  • Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi
  • Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului
  • Sprijin financiar pentru tinerii care găsesc un loc de muncă  într‐o altă zonă/regiune prin prime de mobilitate și/sau de instalare.

Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți

Grup țintă : Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special: şomerii pe termen lung, persoanele inactive, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, alte grupuri vulnerabile persoanele din mediul rural.

Categorii de intervenții prevăzute

Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă,persoanele cu dizabilităţi, persoanele dinmediul ruralşi alte grupuri vulnerabile.

Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatuluişi a înfiinţării de întreprinderi

Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a angajaților

Adaptarea la schimbarea lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor

Modernizarea SPO

 Axa Prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei

Intervenții prevăzute:

Reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială în rândul grupurilor țintă  identificate mai sus, prin măsuri integrate (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și acțiuni direcționate către combaterea discriminării);

Promovarea economiei sociale și sprijinirea entităților de economie socială, în vederea integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile;

Îmbunătățirea accesibilității la servicii sociale și a calității acestora;

Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii (accent pe tranziția dela sistemul instituționalizat către serviciile oferite la nivelul comunității;

Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social.

AP 5 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie.

Axa prioritară 6 – Educație și compentențe

Principalele schimbări așteptate în domeniul educației și competențelor sunt următoarele:

Creșterea accesului și participării la învățământul preșcolar, în special pentru persoanele aparținând categoriilor vulnerabile și din mediul rural;

• Creșterea accesului și participării la învățământul primar și secundar, în special  pentru persoanele aparținând categoriilor vulnerabile și din mediul rural;

• Creșterea accesului și participării la programele de educație și formare profesională și a celor ÎPV, în special în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și a celor din mediul rural;

• Îmbunătățirea calității și relevanței programelor de educație și formare profesională și a celor ÎPV pentru piața muncii.

Intervenţiile propuse în cadrul POCU sunt următoarele:

Reducerea  și prevenirea abandonului  școlar timpuriu  și promovarea accesului la învățământul preșcolar, primar  și secundar de calitate;

Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a accesului la acestea;

Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții.