Category Archives: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – AGRICULTURA

Programe operationale 2014-2020 – PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – AGRICULTURA

Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii în procesarea/ marketingul produselor agricole

In cadrul acestei sub- masuri sunt sprijinite intreprinderile care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti.

Obiectivele submasurii 4.2:

Infiintarea si / sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;

Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;

Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;

Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;

Cresterea numarului de locuri de munca.

Beneficiari:

· Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;

· Cooperativele (societati cooperative agricole, societati cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele membrilor;

Conditii de eligibilitate

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
2. Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției.
3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin subMăsură.
Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I
la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non‐Anexa
I;
4. Trebuie demonstrată viabilitatea economică a investiției prin documentația tehnico‐economică.
5. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate (ex.: întreprindere incapabilă să oprească pierderile din
surse proprii sau cu fonduri pe care le poate obține de la proprietar/ acționar/ creditor).
6. Solicitantul va realiza o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea
efecte negative asupra mediului (vezi HG 445/ 2009).
7. Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în Anexa I la Tratatul de
Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non‐Anexa I;
8. Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitarveterinar
și siguranță alimentară;

Sprijinul nerambursabil va fi de:

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative;
 • 40% pentru alte întreprinderi;
 • nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în cazul
operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).

INVESTIȚII (acțiunile/ cheltuieli) eligibile
a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
b) Achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de
transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agroalimentare
în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
c) Cheltuieli pentru îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde
impuse de legislația europeană pentru procesare și comercializare produse agro‐alimentare;
d) Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute;
e) Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale (drepturi referitoare la brevete, licenţe,
know‐how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate).

INVESTIȚII (acțiuni/ cheltuieli) NEeligibile
a) Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri;
b) alte cheltuieli neeligibile generale: cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente
”second hand”; cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului
cu excepţia: costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării
proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole; cheltuieli cu achiziția
mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; taxa pe valoarea
adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale
privind TVA‐ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

Criteriile de selecție se vor stabili având în vedere principiile:

 •  creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare și comercializare;
 • produsului cu înaltă valoare adăugată (ex.: produse ecologice, tradiționale, produse care
  participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european etc.);
 • asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători sau principiul aderării la OIPA;
 • potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de
  specialitate.
  Principiile de selecţie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile
  art. 49 al R(UE) 1305/ 2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a
  resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritațile Uniunii în materie de
  dezvoltare rurală.

Submasura 6.4 – Investitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

In cadrul acestei sub-masuri sunt sprijinite:

 • fermele, microîntreprinderile și întreprinderile mici existente care dezvolt activități non‐agricole productive, precum și diverse servicii ce pot contribui la diversificarea activităților în zonele rurale și crearea de locuri de muncă.
 • investiții în producere de biocombustibil (peleți) din biomasă.

BENEFICIARI eligibili
1. MICROÎNTREPRINDERI ȘI ÎNTREPRINDERI MICI, din spațiul rural;
2. MICROÎNTREPRINDERI ȘI ÎNTREPRINDERI MICI NOU ÎNFIINȚATE, din spațiul rural care fac
dovada cofinanțării;
3. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă
prin dezvoltarea unei activități non‐agricole în cadrul intreprinderii deja existente încadrabile în
microintreprinderi și intreprinderi mici.
PERSOANELE FIZICE nu sunt beneficiari eligibili.

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de 90% din costul total al proiectului;

 • Nu va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali;
 • Va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

Sprijinul va fi acordat pentru a stimula mediul de afaceri din rural, contribuind la creşterea numărului
de activităţi non‐agricole desfăşurate în zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor nonagricole
existente; crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și diminuarea
disparităţilor dintre rural şi urban.

Condiții  eligibilitate;
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin
submăsură;
3. Solicitantul trebuie să își DESFĂȘOARE ACTIVITATEA ÎN SPAȚIUL RURAL;
4. Activitatea micro‐întreprinderilor și întreprinderilor mici, din spațiul rural va fi desfășurată în spațiul
rural și cel putin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spatiul rural;
5. Solicitantul trebuie să asigure COFINANȚAREA INVESTIȚIEI;
6. Locurile de muncă pentru noii angajati să fie prevăzute cu normă întreagă;
7. Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
8. Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (ex.:
întreprindere incapabilă să oprească pierderile din surse proprii sau cu fonduri pe care le poate
obține de la proprietar/ acționar/ creditor) ;
9. Solicitantul respectă REGULILE DE MINIMIS (vezi Dicționar).

Investitii (acțiunile/cheltuieli) eligibile:

Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea clădirilor.
b) Achiziţionarea (inclusiv în leasing) de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare.
c) Investiții de tip achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci (investiții necorporale/ investiții intangibile).
d) Investiții pentru PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR NON‐AGRICOLE PROPRII:

 •  Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 •  Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • Fabricare produse electrice, electronice;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.

e) Investiții pentru ACTIVITĂȚI MEȘTEȘUGĂREȘTI:

 •  Activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).

f) Investiții pentru PRESTAREA DE SERVICII:

 •  Servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 •  Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 •  Servicii tehnice, administrative, etc.
  g) Investitii pentru INFRASTRUCTURĂ ÎN UNITĂŢILE DE PRIMIRE TURISTICĂ DE TIP AGRO‐TURISTIC,
  proiecte de activități de agrement.
  h) Producere de COMBUSTIBIL DIN BIOMASA (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării.

Investitii (cheltuieli) NEeligibile:
a) Activitatea de prestare de servicii agricole va fi exclusă de la finanțare prin declararea codurilor
CAEN aferente ca neeligibile.
b) Prelucrarea și comercializarea rezultată din produsele din Anexa I a R(UE) 1308/2013;
c) Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.).
d) Investițiile în instalațiile pentru producerea de electricitate din biomasa, conform art. 13 din Reg.
de delegare nr. 807/2014.

Criteriile de selectie se vor stabili având în vedere principiile:

 • diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole.
 •  prioritizării domeniului de activitate, în sensul prioritizării activităților productive (inclusiv meșteșugărești) și a serviciilor primare pentru populație (servicii medicale, sociale, sanitarveterinare).
 •  stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ arii naturale protejate.
 • prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, Industrii creative și culturale,

Activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism etc).

 • experienței anterioare ca activitate generală a firmei pentru o mai bună gestionare a activității economice.

Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile
art. 49 al R(UE) 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a
resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de
dezvoltare rurală.

ATENȚIE!
Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități productive (ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.)
 • Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole – olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 • Activități turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;)
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și / sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex. medicale, sociale, sanitarveterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.).

Sprijinul va fi acordat sub forma de:

 • Rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • Plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu Art. 45 (4) și Art. 63 ale Reg. UE 1305/2014;
 • Instrument financiar de garantare.

Programul National de Dezvoltare Rurala – Agricultura

 Obiective strategice

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

 • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole (P2+P3)
 • OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice (P4 +P5)
 • OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

Priorități de dezvoltare rurală

Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se va realiza prin cele 6 priorități de dezvoltare rurală:

 • P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale ;
 • P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor ;
 • P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
 • P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură;
 • P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic ;
 • P6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale.

Bugetul alocat pentru acest domeniu pe perioada 2014-2020 va fi de  9,363 miliarde de euro ( 8,015 mld FEADR si 1,347 mld contributie nationala).

Măsura 1 – Investiții în active fizice

Programul Național pentru  dezvoltarea Rurală va finanța proiectele din domeniul agriculturii. În noul Program Național de Dezvoltare Rurală se vor regăsi măsuri ce  vor viza  infrastructura rurală şi investiţiile în ferme şi în industria alimentară.

Submăsura 1.1 Investiții în exploatații agricole – modernizare ferme

Bugetul alocat PNDR 2014- 2020 este de 1.017,9684 milioane din care:

 • Pomicultură – 260, 000 milioane euro
 • Alte investiții – 757,9684 milione euro

Solicitanți eligibili

Pot aplica:

 • Fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate
 • Grupuri de producători și cooperative, care deservesc interesele membrilor
 • Institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare.

Acțiuni eligibile

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile pentru:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea fermelor;
 • Dotarea cu tehnologii noi de reducere a poluării;
 • Investiții în procesarea produselor agricole, inclusiv comercializarea la nivel de fermă;
 • Construirea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei;
 • Instalații pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, inclusiv de eficiență energetică.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele

 • Construcția, modernizarea și dotarea clădirilor din cadrul fermei, destinate activității productive;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi, în limita valorii de piață a bunului respective;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice în scopul comercializării produselor agricole în cadrul lanțurilor scurte;
 • Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, inclusiv documentația tehnico-economică;
 •  Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Condiții de eligibilitate:

Sprijinul se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub–măsură;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană;
 • Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului.

Ajutorul financiar nerambursabil:

 Sprijinul nerambursabil este limitat la 50% din cheltuielile eligibile, fără a depăși 1.000.000 euro în cazul activității de producție, 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare locală (producție, procesare, comercializare)

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea  majora cu 20% cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat sa nu depășească 90% în cazul:

 • Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;
 • Investițiilor colective realizate de cooperative și grupuri de producători și proiecte integrate, lanț scurt;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul Europeam pentru Inovare privind Productivitatea si Durabilitatea Agriculturii);
 • Investițiilor legate de operațiunile de agromediu și agricultură ecologică.

Submăsura 1.2 Investiții pentru procesarea / marketingul produselor agricole

Bugetul alocat  PNDR 2014-2020 este de  469,0356 milioane euro, din care:

 • Pomicultură: 40,000 milioane euro;
 • Alte investiții: 429,0356 milioane euro.

Sprijinul prin această sub-măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene şi care obţin produse incluse în Anexa I cu excepţia produselor piscicole pentru:

 1. Înfiinţarea și / sau modernizarea şi de unităţi de procesare şi comercializare;
 2. Introducerea de noi tehnologi pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologii;
 3. Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică, promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 4. Creşterea numărului de locuri de muncă permanente.

Solicitanți eligibili

Pot aplica:

 • Întreprinderi
 • Grupuri de producători și cooperative

Actiuni eligibile:

Sunt considerate eligibile activitățile din industria de prelucrare a produselor agro-alimentare;

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții de marketing;

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;

Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană;

Investiții pentru producerea și utilizarea energiei din resurse regenerabile în unitatea proprie;

 Introducerea de tehnologii noi și eficiente de reducere a poluării.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 • Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea unităților de procesare;

 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de noi utilaje, instalații și echipamente și mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul lanțurilor scurte;
 •  Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, inclusiv documentația tehnico-economică;

 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 • Cheltuieli generate de respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse în legislația europeană.

Condiții de eligibilitate:

Sprijinul se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub –măsură;
 •  Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ajutorul financiar nerambursabil:

Sprijinul nerambursabil este limitat la 50% din cheltuielile eligibile, fără a depăși:– 1.000.000 euro în cazul activității de producție
- 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare locală (producție, procesare, comercializare)

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea  majora cu 20% cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat sa nu depășească 90% în cazul:

 • Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;
 • Investițiilor colective realizate de cooperative și grupuri de producători și proiecte integrate, lanț scurt;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul Europeam pentru Inovare privind Productivitatea și Durabilitatea Agriculturii);
 • Investițiilor legate de operațiunile de agromediu și agricultură ecologică.

 Submasura 1.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Bugetul alocat  PNDR 2014- 2020: 570,0242 mil. Euro

Beneficiari

Domeniul Agricol

• unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora.

 Domeniul Silvic

• proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora;

• unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure;

• administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului.

 Irigații 

• organizaţii / federaţii ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Acțiuni eligibile:

Sunt considerate acțiuni eligibile din domeniul agricol următoarele: înființarea, extinderea și modernizarea  infrastructurii agricole de acces la fermă.

Sunt considerate acțiuni eligibile din domeniul silvic următoarele: înființarea, extinderea și modernizarea  căilor de acces în cadrul fondului forestier.

 Irigații:

Sunt considerate acțiuni eligibile următoarele: înființare, extindere și modernizare a infrastructurii de irigații.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile:

 • construcția și/sau modernizarea, inclusiv dotarea clădirilor destinate infrastructurii de irigații;
 • construcția şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole si forestiere;
 • costurile generale precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv documentaţii tehnico-economice;
 • achiziționare, inclusiv prin leasing de utilaje şi echipamente noi;
 • achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, patente, licenţe, drepturi de autor.

Condiții de eligibilitate:

Condiții comune aplicabile tuturor tipurilor de sprijin:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură;
 • Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului.

Condiții specifice fiecărui tip de sprijin:

Infrastructura de acces agricolă:

 • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății terenului pe care se realizează investiția;
 • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Infrastructura de acces silvică:

 • Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/administrării în cazul domeniului public al statului;
 • Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajament silvic.

Infrastructura de irigații:

 • Investițiile trebuie să respecte prevederile cadrului legal specific în vigoare comunitar și național;
 • Solicitantul să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei;
 • Solicitantul trebuie să asigure întreținerea investiției.

 Valoarea sprijinului public nerambursabil:

• 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;

• 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de repompare, precum și drumurilor forestiere.

 Măsura 2: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 Submăsura 2.1 „Instalare tineri fermierisprijin acordat pe baza unui plan de afaceri

Bugetul alocat PNDR 2014- 2020: 400,3556 mil. Euro

Beneficiari

Pot aplica:

• tineri fermieri având până la 40 de ani la momentul depunerii solicitării de finanțare (în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) care dețin în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă avînd dimensiunea cuprinsă între 15.000-50.000 euro valoare producție standard (propunere) .

 Condiții de eligibilitate:

Solicitantul trebuie:

 • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Să deţină o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro;
 • Să dețină sau dobândească competențe sau calificări profesionale specifice până la finalizarea proiectului;
 • Să prezinte un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 • Are domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
 • Solicitantul va deveni fermier activ în condițiile prevăzute de Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 • Să lucreaze efectiv în agricultură şi să  nu deţină concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;
 • Să  demonstreze, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată;
 • Planul de Afaceri trebuie să prevadă creșterea exploatației proporțional cu sprijinul public nerambursabil solicitat.

Valoarea sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, maximum 60.000 Euro

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat pe baza unui plan de afaceri, sub formă de primă (platăforfetară) în două tranşe astfel:

 • 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

 Submăsura 2.2Sprijin pentru înființarea de activități nonagricole în zone rurale”(întreprinderi nou înființate).

Prin această sub-măsură se urmăreşte atât  diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spatiul rural cât și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Bugetul alocat PNDR 2014-2020 este de 100 milioane de euro.

Beneficiari

Pot aplica:

• fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea, prin înființarea unei noi întreprinderi;

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.

Condiții de eligibilitate:

Pentru a beneficia de acest sprijin se vor respecta următoarele condiții:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
 • Activitatea care va fi desfășurată și cel puțin 80% din angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spațiul rural;
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru realizarea activităților non agricole;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată.

Sume și rate de sprijin aplicabile:

Sprijin public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 5 ani.

Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro.

Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 Euro

Ponderea sprijinului public nerambursabil este de 100%, cu o valoare de până la 70.000 Euro, acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:

 • 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

Submăsura 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Acordă finanțare pentru investiții în exploatațiile agricole a căror dimensiune economică este cuprinsă între 8.000 și 14.999 euro. Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 euro pentru o exploatație agricolă, acordat de asemenea sub forma de primă în două tranșe de plată. În baza unui plan de afaceri și cu condiția ca la solicitarea celei de-a doua tranșe de plata sa demonstreze ca o parte din productie e comercializată.

Beneficiari
În cadrul acestei submăsuri beneficiarii sunt:

 • fermieri care dețin în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică.

Condiții de eligibilitate:

Pentru a beneficia de acest sprijin solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 14.999 euro (valoarea Producţiei Standard);
 • Exploataţia agricolă este înregistrată, conform legislației în vigoare, cu cel puţin 24 luni înainte de solicitarea sprijinului;
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatației;
 • Solicitantul trebuie aibă domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată;
 • Solicitantul nu deține un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;
 • Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative;
 • Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-măsură;
 • O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri.