PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020. SUBMASURA 4.1 INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020.

SUBMASURA 4.1 INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

 1. Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale 2015 este de 205.776.952 Euro compusa din contributia Guvernului Romaniei si contributia Uniunii Europene

Actuala sesiune continua anuala de depunere a proiectelor pentru Submasura 4.1 se incheie pe 30.10.2015.

 • Alocarea financiara in cadrul sesiunii 2015 de depunere a proiectelor se va face distinct pentru:
  • Vegetal 021.933 Euro
  • Zootehnic 021.933 Euro
  • Zona montana 155.391 Euro
  • Ferma de familie 577.695 Euro
 1. Solicitanti eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii definiti cf. Regulamentului (CE) 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice si juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grup de producatori

Nu sunt eligibili fermierii care detin exploatatii agricole cu o dimensiune economica mai mica de 8.000 SO.

 1. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

  Pentru acordarea sprijinului prin Submasura 4.1 este necesar ca:

 • Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum 8.000 SO (valoarea productiei standard)
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prin submasura 4.1:
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale
  • Indeplinirea standardelor comunitare in cazul fermierilor tineri in cf. cu art.17 (5) al Reg. 1305/2013; sprijinul se poate acorda:
   • Pentru maximum 24 de luni de la momentul instalarii in cazul modernizarii exploatatiilor agricole
   • Pentru maximum 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie
  • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari
  • Investitii in procesarea* produselor agricole la nivel de ferma (se considera ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugare de plus valoare la nivel de ferma), precum si investitii in vederea comercializarii (de ex. magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare)

*materia prima procesata va fi produs agricol

 • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala)
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola)
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice. Se vor indeplini cumulativ conditiile
  • Rezultat din exploatare pozitiv in bilantul anului precedent depunerii proiectului
  • Indicatorii economico-financiari din sectiunea economica se incadreaza in limitele mentionate
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului asupra mediului
 • Investitiile in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei vor fi in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice si este prevazuta contorizarea apei
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricolase vor realiza in maximum 24 de luni de la data instalarii
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia Agricola (cf. art. 17, alin. 6 din R (UE) nr. 1305/2013)
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei si care trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu annual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
 1. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Lista indicativa a cheltuielilor eligibile in cadrul Submasurii 4.1:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat. Investitiile eligibile in cadrul cheltuielilor de marketing sunt:
  • Infiintarea unui site
  • Etichetarea (crearea conceptului – cheltuiala necorporala)
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv. Este acceptat doar leasingul financiar
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
  • Autocisterne
  • Autoizoterme
  • Mijloace de transport animale/pasari/albine
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (materialul de plantare trebuie sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018)
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in cf. cu art. 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standard in cazul modernizarii exploatatiilor agricole cf. art. 17 (6)
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din R (UE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor), daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 si indeplinesc conditiile:
  • Sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii
  • Sunt aferente, dupa caz unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu
  • Sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii
  • Sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii-montaj
 • Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului

Cheltuielile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori maxime ale cheltuielilor eligibile:

 • 10% pentru proiectele care prevad constructii-montaj
 • 5% pentru proiectele care prevad achizitii simple
 1. Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile

Categoriile de investitii care nu se pot finanta prin Submasura 4.1:

 • Achizitia de cladiri
 • Constructia si modernizarea locuintei
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere de ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturi)
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole
 • Cheltuielile cu achizitia de ca tractor

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”
 • Cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
 • Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1305/2013 si anume:
  • Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare
  • Achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
  • Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
  • In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
 • Cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole sprijinite prin intermediul Submasurii 4.1a investitii in exploatatii pomicole
 1. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Submasura 4.1 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 30% pana la maximum 90%, astfel:

 • In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO, rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
   

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (EUR)

Achizitii simple Constructii-montaj Lanturi alimentare integrate
Sectorul vegetal 500.000 1.000.000 2.000.000
Sectorul zootehnic 100.000 1.500.000
Ferme mici vegetal   200.000 400.000
Ferme mici zootehnic 300.000 400.000

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (< 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000-500.000 SO.

In cazul agriculturii ecologice se poate obtine suplimentarea cu 20% a intensitatii sprijinului doar daca intreaga exploatatie este ecologica (in conversie sau certificata).

 • In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO, rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
   

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (EUR)

Achizitii simple Constructii-montaj Lanturi alimentare integrate
Sectorul vegetal  

500.000

1.000.000  

2.000.000

Sectorul zootehnic 1.500.000
 

Sere

 

1.500.000

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 50% in urmatoarele cazuri:

 • Proiecte integrate
 • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI
 • Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice, realizate in localitati in dreputl carora exista mentiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC (vezi anexa 3)

     6.3 In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori, intensitatea maxima a sprijinului este de 50%, fara a depasi 2.000.000 EUR indiferent de tipul investitiei

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in urmatoarele cazuri:

 • Cooperative si grupuri de producatori
 • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI
 • Investitiile legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica)

HG 332/2014 finanteaza noi locuri de munca in proiectele de investitii

 

In luna martie 2016 se va redeschide o noua sesiune de depunere a proiectelor pe HG 332/2014.

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

 • Schema de Ajutor de Stat sprijina companiile care creeaza minim 10 noi locuri de munca relationate cu un proiect de investitii.
 • Intensitatea maxima este de 50% nerambursabil, cu exceptia regiunilor Ilfov si Vest, finantate cu 35%, si Bucuresti, finantat cu 15%.
 • Conditiile de eligibilitate: capitaluri proprii pozitive si rentabilitatea cifrei de afaceri>1, pentru firmele deja existente, capitalul social>30.000RON pentru firmele nou-infiintate.

 

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderi (mari şi IMM-uri) din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate în Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, pentru locurile de munca nou create ca urmare a proiectului de investitii.

Va stam la dispozitie pentru a va confirma eligibilitatea gratuit!

PNDR 2014-2020, SUB-MASURA 6.4 SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NON-AGRICOLE

 • Ghidul solicitantului – rezumat
 1. Sprijinul financiar nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis si nu va depasi 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 Euro pentru sectorul transporturilor).

Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale 2015 a Sub-masurii 6.4 este de 57.214.935 Euro din care:

            15% – contributia Guvernului Romaniei

            85% – contributia Uniunii Europene

In cazul Bucuresti si Ilfov contributia publica este impartita astfel:

            25% – contributia Guvernului Romaniei

            75% – contributia Uniunii Europene

 1. Solicitantii eligibli pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Sub-masura 6.4 sunt:

Micro-intreprinderile si intreprinderile non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural *

 • Fermierii sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza Agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate

*atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural

O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

 1. Conditii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

3.1 Solicitantul sprijinului in cadrul Sub-masurii 6.4 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile prevazute prin sub-masura
 • Sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul rural
 • Sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrate pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului

3.2. Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
  • Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton
  • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice
  • Activitati de prelucrare a produselor lemnoase
  • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente
  • Fabricarea produselor electrice, electronice
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
 • Investitii legate de furnizarea de servicii:
  • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
  • Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice
  • Servicii de consultanta, contabilitate, audit
  • Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice
  • Servicii tehnice, administrative
 • Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agreement
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricarea de peleti si brichete) in vederea comercializarii

3.3. Costuri eligibile specifice

 • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor; achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi
 • Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci

3.4. Tipuri de operatiuni/activitati si cheltuieli neeligibile

 • Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente acestei activitati
 • Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat
 • Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica
 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente “second hand”
 • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin. 2, litera c) din R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare (de exemplu onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de fezabilitate)
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
 • Cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin. 3 din R (UE) nr. 1305/2013 si anume:
  • Dobanzi debitoare
  • Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite
  • TVA, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
  • In cazul contractelor in leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
  • Cheltuielile care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 si 15 – PNDR
 • Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc.)
 1. Criterii de selectie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele care au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.

Pentru a fi admise, cererile de finantare trebuie sa indeplineasca punctajul aferent pragului de calitate precizat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu indeplinesc acesta conditie raman cu statutul de amanate.

Daca autoevaluarea conduce la un punctaj mai mare cu cel putin 20% decat punctajul real rezultat in urma evaluarii, respctiva cerere de finantare va fi amanata pentru ultima faza procedural sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea in cauza.

Punctajul de calculeaza in baza urmatoarelor principii si criterii de selectie:

Principii si criterii de selectie Punctaj
Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati non-agricole 30 p
1.1 Proiecte care sunt initiate de o intreprindere existent care a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa-si diversifice activitatea in sectorul non-agricol. Activitatea Agricola trebuie sa fie realizata pe perioada a cel putin 12 luni de la data infiintarii si pana la data depunerii cererii de finantare. 30 p
Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati se servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural) 35 p
2.1 Proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza activitati conform codului CAEN aferent activitatii de productie scorate. 35 p
2.2 Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza prestarea de servicii conf. codului CAEN aferent serviciului scorat. 30 p
Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/destinatii ecoturistice/zonele cu arii natural protejate. 20 p
3.1 Proiecte ce vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement) in zonele cu potential turistic ridicat; 10 p
3.2 Proiecte care include activitati turistice de agreement ce vor fi desfasurate in zonele cu destinatii ecoturistice. 5 p
3.3 Proiecte care inlcud activitati turistice de agreement ce vor fi desfasurate in zone cu arii natural protejate. 5 p
Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice. 15 p
4.1 Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 3 ani si cu profit operational in ultimii 2 ani – (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice) 15 p
4.2 Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 2 ani si cu profit operational in ultimul an – (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice)17:00:00
100 p


Clasificarea agro-pensiunilor
se va face in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta. Schimarea destinatiei unei locuinte in structura de primire agro-turistica este considerata investitie noua.PRECIZARI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE AGROTURISTICE

 • Beneficiarul trebuie sa-si assume angajamentul ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic.
 • Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor natural protejate.
 • In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de a doua transa de plata, proiectul devine neeligibil.
 1. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL (intensitatea sprijinului)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:

 • Pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanotar-veterinare si agro-turism;
 • Penyru fermierii care isi diversifica activitatea de baza Agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.

Important: In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR 2014-2020. In cazul constatarii unor stfel de situatii, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta este declarant neelogibil si se procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s-au efectuat plati.

 1. SELECTIA PROIECTELOR

Sub-masura 6.4 beneficiaza de o alocare financiara anuala si de o sesiune de depunere continua a cererilor de finantare.

Toate proiectele depuse intr-o luna calendaristica care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator acelei luni sunt evaluate.

Selectia acestor proiecte se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie. In cazul proiectelor cu acelsai punctaj, departajarea acestora se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in Euro, in ordine descrescatoare.

In maximum 37 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii de depunere, termen care se poate prelungi cu inca 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe sub-masuri, se publica raportul de selectie lunar pe site-ul www.afir.ro.

 1. CONTRACTAREA FONDURILOR

Durata de executie a contractului de finantare este de maximum 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii-montaj si/sau adaptarea la standard.

Durata de valabilitate a contractului de finantare cuprinde durata de executie a contractului, la care se adauga 5 (cinci) ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuata de Autoritatea Contractanta.

In cazul unei operatiuni constand in investitii in activitati de productie, contributia publica se recupereaza daca in termen de 7 (sapte) ani de la efectuarea platii finale catre beneficiar, activitatea de productie in cauza este delocalizata in afara Uniunii Europene.

 1. ACORDAREA AVANSULUI

Beneficiarul care a optat pentru avans in vederea demararii investitiei trebuie sa depuna prima Cerere de plata, in baza careia AFIR poate sa-i acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibila nerambursabila.

Pentru plata in avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat de depuna o garantie bancara, care sa acopere suma solicitata in avans in procent de 100%, eliberata de catre o institutie financiara bancara sau nebancara sau o polita de asigurare eliberata de o societate de asigurari autorizata potrivit legislatiei in vigoare.

Garantia aferenta avansului trebuie constituita la dispozitia APIR pentru o perioada de timp mai mare cu 15 zile calendaristice fata de durata de executie a contractului.

AFIR efectueaza plata avansului in contul beneficiarului, deschis la Trezoreria Statului sau la o institutie bancara.

 1. ACHIZITIILE

Achizitie simpla – reprezinta dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, respectiv de selectie de oferte/conform bazei preturi de referinta publicata pe site-ul AFIR, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR, a unor bunuri cum ar fi utilaje si instalatii tehnologice fara montaj si servicii, precum cel de consultanta, daca este cazul, prin atribuirea unui contract de achizitie.

Achizitie complexa care prevede constructii-montaj – reprezinta dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, respectiv de selectie de oferte de catre beneficiarul finantarii prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje si instalatii tehnologice cu montaj si/sau lucrari de constructii si instalatii si servicii prin atribuirea unui contract de achizitie.

Ghidul solicitantului- POR 2014-2020, Axa 2.1.

 •  

   

   Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

  2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

  1. Limitele minime si maxime ale finantarii
  1. Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderi, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale

  Valoare maximă: 200 000 euro 100% nerambursabil

  1. Intensitatea ajutorului de stat ablicabilă în cadrul POR 2014-2020

   

                          CRITERII DE ELIGIBILITATE

  Potențialii solicitanți în cadrul POR 2014-2020, Axa 2.1 

  • microintreprindei cu istoric de minim 1 an fiscal integral care nu au inregistrat pierderi
  • Dovedirea dreptului de proprietate/concesiune/administrare pentru proiectele care implică execuţia de lucrări de construcţii (numai cu autorizație de construire)

  Solicitantul deţine titlul de proprietate asupra terenului şi/sau asupra infrastructurii, deţinând un alt act care îi conferă dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii.

  Dreptul de proprietate privată

  Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate sau să aibă în concesiune imobilul, această cerinţă fiind restrictivă, neputând fi acoperit de un alt drept asupra terenului, fie el un dezmembrământ al dreptului de proprietate, fie un contract de închiriere/comodat/cesiune care poate cuprinde elemente specifice contractului de concesiune.

  Pentru proiectele de infrastructură, un solicitant care deţine un contract de închiriere/ cesiune/comodat/uzufruct/superficie nu este eligibil.

   Dovedirea dreptului de concesiune/folosință/uz/ uzufruct/ de superficie trebuie să acopere o perioadă de minim 3 ani de la data estimată a finalizării perioadei de implementare a proiectului.

  1. Cheltuieli eligibile:
  • Active corporale: achizitionarea de terenuri cu sau fara constructii, in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile;

  Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spatiului de productie/ prestare servicii, echipamente, utilaje, dotari

  Dovedirea dreptului de proprietate/ concesiune/ administrare/ folosință/ de uz/ de uzufruct/ de superficie/ comodat pentru proiectele exclusiv de servicii/dotări și lucrări de construire fără autorizație de construire

  • Active necorporale: licențe, programe informatice, etc.
  • Servicii de consultanță
  • Activitati de audit financiar extern
  • Cheltuieli diverse și neprevăzute, max 10%, justificat.