Submasura 4.2 – Sprijin pentru investitii în procesarea/ marketingul produselor agricole

In cadrul acestei sub- masuri sunt sprijinite intreprinderile care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti.

Obiectivele submasurii 4.2:

Infiintarea si / sau modernizarea unitatilor de procesare si comercializare;

Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;

Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;

Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile;

Cresterea numarului de locuri de munca.

Beneficiari:

· Intreprinderile definite conform legislatiei nationale in vigoare;

· Cooperativele (societati cooperative agricole, societati cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite in baza legislatiei nationale in vigoare, care deservesc interesele membrilor;

Conditii de eligibilitate

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
2. Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției.
3. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin subMăsură.
Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I
la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non‐Anexa
I;
4. Trebuie demonstrată viabilitatea economică a investiției prin documentația tehnico‐economică.
5. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate (ex.: întreprindere incapabilă să oprească pierderile din
surse proprii sau cu fonduri pe care le poate obține de la proprietar/ acționar/ creditor).
6. Solicitantul va realiza o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea
efecte negative asupra mediului (vezi HG 445/ 2009).
7. Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în Anexa I la Tratatul de
Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non‐Anexa I;
8. Investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitarveterinar
și siguranță alimentară;

Sprijinul nerambursabil va fi de:

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative;
 • 40% pentru alte întreprinderi;
 • nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în cazul
operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European de Inovare).

INVESTIȚII (acțiunile/ cheltuieli) eligibile
a) Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
b) Achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de
transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agroalimentare
în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
c) Cheltuieli pentru îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde
impuse de legislația europeană pentru procesare și comercializare produse agro‐alimentare;
d) Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute;
e) Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale (drepturi referitoare la brevete, licenţe,
know‐how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate).

INVESTIȚII (acțiuni/ cheltuieli) NEeligibile
a) Cheltuieli cu achiziționarea de clădiri;
b) alte cheltuieli neeligibile generale: cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente
”second hand”; cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului
cu excepţia: costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot
fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării
proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole; cheltuieli cu achiziția
mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; taxa pe valoarea
adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale
privind TVA‐ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

Criteriile de selecție se vor stabili având în vedere principiile:

 •  creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare și comercializare;
 • produsului cu înaltă valoare adăugată (ex.: produse ecologice, tradiționale, produse care
  participă la scheme de calitate recunoscute la nivel european etc.);
 • asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători sau principiul aderării la OIPA;
 • potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiului de
  specialitate.
  Principiile de selecţie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile
  art. 49 al R(UE) 1305/ 2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a
  resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritațile Uniunii în materie de
  dezvoltare rurală.

Submasura 6.4 – Investitii în crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

In cadrul acestei sub-masuri sunt sprijinite:

 • fermele, microîntreprinderile și întreprinderile mici existente care dezvolt activități non‐agricole productive, precum și diverse servicii ce pot contribui la diversificarea activităților în zonele rurale și crearea de locuri de muncă.
 • investiții în producere de biocombustibil (peleți) din biomasă.

BENEFICIARI eligibili
1. MICROÎNTREPRINDERI ȘI ÎNTREPRINDERI MICI, din spațiul rural;
2. MICROÎNTREPRINDERI ȘI ÎNTREPRINDERI MICI NOU ÎNFIINȚATE, din spațiul rural care fac
dovada cofinanțării;
3. Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă
prin dezvoltarea unei activități non‐agricole în cadrul intreprinderii deja existente încadrabile în
microintreprinderi și intreprinderi mici.
PERSOANELE FIZICE nu sunt beneficiari eligibili.

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de 90% din costul total al proiectului;

 • Nu va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali;
 • Va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.

Sprijinul va fi acordat pentru a stimula mediul de afaceri din rural, contribuind la creşterea numărului
de activităţi non‐agricole desfăşurate în zonele rurale, precum şi la dezvoltarea activităţilor nonagricole
existente; crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și diminuarea
disparităţilor dintre rural şi urban.

Condiții  eligibilitate;
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin
submăsură;
3. Solicitantul trebuie să își DESFĂȘOARE ACTIVITATEA ÎN SPAȚIUL RURAL;
4. Activitatea micro‐întreprinderilor și întreprinderilor mici, din spațiul rural va fi desfășurată în spațiul
rural și cel putin 80% din noii angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spatiul rural;
5. Solicitantul trebuie să asigure COFINANȚAREA INVESTIȚIEI;
6. Locurile de muncă pentru noii angajati să fie prevăzute cu normă întreagă;
7. Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
8. Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare (ex.:
întreprindere incapabilă să oprească pierderile din surse proprii sau cu fonduri pe care le poate
obține de la proprietar/ acționar/ creditor) ;
9. Solicitantul respectă REGULILE DE MINIMIS (vezi Dicționar).

Investitii (acțiunile/cheltuieli) eligibile:

Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea și dotarea clădirilor.
b) Achiziţionarea (inclusiv în leasing) de noi utilaje, instalaţii și echipamente, costuri de instalare.
c) Investiții de tip achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci (investiții necorporale/ investiții intangibile).
d) Investiții pentru PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA PRODUSELOR NON‐AGRICOLE PROPRII:

 •  Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton;
 • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 •  Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
 • Fabricare produse electrice, electronice;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.

e) Investiții pentru ACTIVITĂȚI MEȘTEȘUGĂREȘTI:

 •  Activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.).

f) Investiții pentru PRESTAREA DE SERVICII:

 •  Servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 •  Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 •  Servicii tehnice, administrative, etc.
  g) Investitii pentru INFRASTRUCTURĂ ÎN UNITĂŢILE DE PRIMIRE TURISTICĂ DE TIP AGRO‐TURISTIC,
  proiecte de activități de agrement.
  h) Producere de COMBUSTIBIL DIN BIOMASA (ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării.

Investitii (cheltuieli) NEeligibile:
a) Activitatea de prestare de servicii agricole va fi exclusă de la finanțare prin declararea codurilor
CAEN aferente ca neeligibile.
b) Prelucrarea și comercializarea rezultată din produsele din Anexa I a R(UE) 1308/2013;
c) Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de
funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, costuri administrative, etc.).
d) Investițiile în instalațiile pentru producerea de electricitate din biomasa, conform art. 13 din Reg.
de delegare nr. 807/2014.

Criteriile de selectie se vor stabili având în vedere principiile:

 • diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole.
 •  prioritizării domeniului de activitate, în sensul prioritizării activităților productive (inclusiv meșteșugărești) și a serviciilor primare pentru populație (servicii medicale, sociale, sanitarveterinare).
 •  stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ arii naturale protejate.
 • prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, Industrii creative și culturale,

Activitati de servicii in tehnologia informatiei, agroturism etc).

 • experienței anterioare ca activitate generală a firmei pentru o mai bună gestionare a activității economice.

Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile
art. 49 al R(UE) 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a
resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de
dezvoltare rurală.

ATENȚIE!
Domeniile de diversificare acoperite în cadrul submăsurii sunt:

 • Activități productive (ex. fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.)
 • Activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole – olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 • Activități turistice (servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;)
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și / sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex. medicale, sociale, sanitarveterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.).

Sprijinul va fi acordat sub forma de:

 • Rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • Plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu Art. 45 (4) și Art. 63 ale Reg. UE 1305/2014;
 • Instrument financiar de garantare.

S-a deschis sesiunea de depunere a proiectelor pentru Submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru Sub Masura 4.1 Investitii in exploatatii agricole. Sesiunea de depunere a proiectelor pentru Sub Masura 4.1 se va incheia pe 30.10.2015.

1.      Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale 2015 este de 205.776.952 Euro compusa din contributia Guvernului Romaniei si contributia Uniunii Europene.

În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru:

Vegetal:                          72.021.933 euro;

Zootehnic:                    72.021.933 euro;

Zona montană:           41.155.391 euro;

Ferma de familie:       20.577.695 euro.

2.      Solicitanti eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

–          Persoana fizica autorizata;

–          Intreprinderi individuale;

–          Intreprinderi familiale;

–          Societate in nume colectiv – SNC;

–          Societate in comandita simpla – SCS;

–          Societate pe actiuni – SA;

–          Societate cu raspundere limitata – SRL;

–          Societate comerciala cu capital privat;

–          Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat;

–          Societate agricola;

–          Societate cooperativa agricola;

–          Cooperativa agricola;

–          Grup de producatori.

Nu sunt eligibili fermierii care detin exploatatii agricole cu o dimensiune economica mai mica de 8.000 SO.

Dimensiunea economica (SO) se calculeaza conform punctului Stabilirea categoriei de ferma din cadrul Cererii de Finantare, dupa cum urmeaza:

– Pentru modernizarea unei exploatatii agricole, SO se calculeaza pe baza inregistrarilor de la APIA/ANSVSA/Registrul Agricol, din anul anterior depunerii Cererii de Finantare;

– Pentru activitati agricole complet noi, SO va fi cea rezultata ca urmare a realizarii investitiei, conform documentatiei tehnico-economice depuse.

3.      Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Cererea de finantare si documentele justificative necesare proiectelor aferente Submasurii 4.1. se incarca online. Inainte de depunerea cererii de finantare trebuie identificat obiectiv punctajul intrunit de proiectul respectiv.

Pentru acordarea sprijinului prin Submasura 4.1 este necesar ca:

 • Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum 8.000 SO (valoarea productiei standard);
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prin submasura 4.1:
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice;
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale;
  • Indeplinirea standardelor comunitare in cazul fermierilor tineri in cf. cu art.17 (5) al Reg. 1305/2013; sprijinul se poate acorda:
   • Pentru maximum 24 de luni de la momentul instalarii in cazul modernizarii exploatatiilor agricole;
   • Pentru maximum 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie;
   • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari;
   • Investitii in procesarea* produselor agricole la nivel de ferma (se considera ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugare de plus valoare la nivel de ferma), precum si investitii in vederea comercializarii (de ex. magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare).

*materia prima procesata va fi produs agricol

 • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala)
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola)
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice. Se vor indeplini cumulativ conditiile
  • Rezultat din exploatare pozitiv in bilantul anului precedent depunerii proiectului
  • Indicatorii economico-financiari din sectiunea economica se incadreaza in limitele mentionate
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului asupra mediului
  • Investitiile in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei vor fi in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice si este prevazuta contorizarea apei
  • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricolase vor realiza in maximum 24 de luni de la data instalarii
  • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia Agricola (cf. art. 17, alin. 6 din R (UE) nr. 1305/2013)
  • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei si care trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%
  • Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara
  • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu annual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

4.      Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Lista indicativa a cheltuielilor eligibile in cadrul Submasurii 4.1:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat. Investitiile eligibile in cadrul cheltuielilor de marketing sunt:
  • Infiintarea unui site
  • Etichetarea (crearea conceptului – cheltuiala necorporala)
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv. Este acceptat doar leasingul financiar
  • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
   • Autocisterne
   • Autoizoterme
   • Mijloace de transport animale/pasari/albine
   • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (materialul de plantare trebuie sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018)
   • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in cf. cu art. 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standard in cazul modernizarii exploatatiilor agricole cf. art. 17 (6)
   • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci
   • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din R (UE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor), daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 si indeplinesc conditiile:
    • Sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii
    • Sunt aferente, dupa caz unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu
    • Sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii
    • Sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii-montaj
   • Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului

Cheltuielile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori maxime ale cheltuielilor eligibile:

–          10% pentru proiectele care prevad constructii-montaj

–          5% pentru proiectele care prevad achizitii simple

 5.      Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile

Categoriile de investitii care nu se pot finanta prin Submasura 4.1:

 • Achizitia de cladiri
 • Constructia si modernizarea locuintei
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere de ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturi)
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole
 • Cheltuielile cu achizitia de ca tractor

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”;
 • Cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare;
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
 • Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1305/2013 si anume:
  • Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
  • Achizitionarea de terenuri neconstruite si construite;
  • Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
  • In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
 • Cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole sprijinite prin intermediul Submasurii 4.1a investitii in exploatatii pomicole

6.      Criteriile de selectie ale proiectului

Pentru Submasura 4.1. pragul minim este de 30 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele care au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.

Proiectele, pentru care solicitantul si-a estimat punctajul cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, vor intra in selectie in raportul final de selectie care se intocmeste dupa ultimul raport de selectie lunar aferent sesiunii continue anuale de selectie a cererilor de finantare.

7.      VALOAREA SI INTENSITATEA SPRIJINULUI

Prin Submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de  30% până la  90%, astfel:

7.1. In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO, rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (EUR)

Achizitii simple Constructii-montaj Lanturi alimentare integrate
Sectorul vegetal

500.000

1.000.000

2.000.000

Sectorul zootehnic

100.000

1.500.000

Ferme mici vegetal

 

200.000

400.000

Ferme mici zootehnic

300.000

400.000

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (< 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000-500.000 SO.

In cazul agriculturii ecologice se poate obtine suplimentarea cu 20% a intensitatii sprijinului doar daca intreaga exploatatie este ecologica (in conversie sau certificata).

7.2.In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO, rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (EUR)

Achizitii simple Constructii-montaj Lanturi alimentare integrate
Sectorul vegetal

 

500.000

1.000.000

 

2.000.000

Sectorul zootehnic

1.500.000

 Sere

 

1.500.000

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 50% in urmatoarele cazuri:

Proiecte integrate;

Operatiuni sprijinite in cadrul PEI;

Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice, realizate in localitati in dreputl carora exista mentiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC.