O noua sesiune de depunere a proiectelor pe HG 332/2014 se va deschide la inceputul anului 2015

La inceputul lunii februarie, se va deschide o noua sesiune de inregistrare a cererilor de acord pentru finantare in baza Schemei reglementata de  Hotararea de G uvern nr. 332/2014.
Companiile care creeaza minim 10 noi locuri de munca incepand cu trimestrul III 2015, pot depune documentatia preliminara pe HG 332/2014.

In sesiunea care s-a inchis s-au depus 51 de cereri de finantare, care au solicitat suma de 207.919.203 lei.

Schema de Ajutor de Stat  sprijina companiile care creeaza minim 10 noi locuri de munca relationate cu un  proiect de investitii.
Intensitatea maxima este de 50% nerambursabil cu exceptia regiunilor Ilfov – Vest finantate cu 35% si Bucuresti finantat cu 15%.

Aparitii in presa

Apariții în următoarele reviste pe subiectul Ajutor de Stat : Doing Business, Agora, Itchannel

 http://rbd.doingbusiness.ro/news/a-new-aid-state-scheme-hg-332-2014/2993

http://www.agora.ro/stire/schema-de-ajutor-de-stat-hg-3322014-50-nerambursabil-din-costurile-salariale-pe-2-ani

http://itchannel3.itchannel.ro/finantare-nerambursabila-pentru-companiile-care-creeaza-minim-20-noi-locuri-de-munca/

http://topbrands.com.ro/finantare-neramursabila-pentru-companiile-care-creeaza-noi-locuri-de-munca/

http://topwines.ro/finantare-neramursabila-pentru-companiile-care-creeaza-noi-locuri-de-munca/

http://www.drinkfood.ro/2014/08/24/finantare-neramursabila-pentrucompaniile-care-creeaza-noi-locuri-de-munca/

Arena Constructiilor (http://www.arenaconstruct.ro/50-nerambursabil-din-costurile-salariale-pe-doi-ani/)

Finante si afaceri (http://www.finantesiafaceri.eu/finantare-nerambursabila-pentru-companiile-care-creeaza-minim-20-noi-locuri-de-munca/)

Programul National de Dezvoltare Rurala – Agricultura

 Obiective strategice

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

 • OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole (P2+P3)
 • OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice (P4 +P5)
 • OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6)

Priorități de dezvoltare rurală

Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se va realiza prin cele 6 priorități de dezvoltare rurală:

 • P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale ;
 • P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor ;
 • P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură;
 • P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură;
 • P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic ;
 • P6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale.

Bugetul alocat pentru acest domeniu pe perioada 2014-2020 va fi de  9,363 miliarde de euro ( 8,015 mld FEADR si 1,347 mld contributie nationala).

Măsura 1 – Investiții în active fizice

Programul Național pentru  dezvoltarea Rurală va finanța proiectele din domeniul agriculturii. În noul Program Național de Dezvoltare Rurală se vor regăsi măsuri ce  vor viza  infrastructura rurală şi investiţiile în ferme şi în industria alimentară.

Submăsura 1.1 Investiții în exploatații agricole – modernizare ferme

Bugetul alocat PNDR 2014- 2020 este de 1.017,9684 milioane din care:

 • Pomicultură – 260, 000 milioane euro
 • Alte investiții – 757,9684 milione euro

Solicitanți eligibili

Pot aplica:

 • Fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate
 • Grupuri de producători și cooperative, care deservesc interesele membrilor
 • Institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare.

Acțiuni eligibile

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile pentru:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea fermelor;
 • Dotarea cu tehnologii noi de reducere a poluării;
 • Investiții în procesarea produselor agricole, inclusiv comercializarea la nivel de fermă;
 • Construirea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea instalațiilor pentru irigații în cadrul fermei;
 • Instalații pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei, inclusiv de eficiență energetică.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele

 • Construcția, modernizarea și dotarea clădirilor din cadrul fermei, destinate activității productive;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mașini/utilaje și echipamente noi, în limita valorii de piață a bunului respective;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice în scopul comercializării produselor agricole în cadrul lanțurilor scurte;
 • Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, inclusiv documentația tehnico-economică;
 •  Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Condiții de eligibilitate:

Sprijinul se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub–măsură;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană;
 • Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului.

Ajutorul financiar nerambursabil:

 Sprijinul nerambursabil este limitat la 50% din cheltuielile eligibile, fără a depăși 1.000.000 euro în cazul activității de producție, 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare locală (producție, procesare, comercializare)

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea  majora cu 20% cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat sa nu depășească 90% în cazul:

 • Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;
 • Investițiilor colective realizate de cooperative și grupuri de producători și proiecte integrate, lanț scurt;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul Europeam pentru Inovare privind Productivitatea si Durabilitatea Agriculturii);
 • Investițiilor legate de operațiunile de agromediu și agricultură ecologică.

Submăsura 1.2 Investiții pentru procesarea / marketingul produselor agricole

Bugetul alocat  PNDR 2014-2020 este de  469,0356 milioane euro, din care:

 • Pomicultură: 40,000 milioane euro;
 • Alte investiții: 429,0356 milioane euro.

Sprijinul prin această sub-măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene şi care obţin produse incluse în Anexa I cu excepţia produselor piscicole pentru:

 1. Înfiinţarea și / sau modernizarea şi de unităţi de procesare şi comercializare;
 2. Introducerea de noi tehnologi pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologii;
 3. Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică, promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 4. Creşterea numărului de locuri de muncă permanente.

Solicitanți eligibili

Pot aplica:

 • Întreprinderi
 • Grupuri de producători și cooperative

Actiuni eligibile:

Sunt considerate eligibile activitățile din industria de prelucrare a produselor agro-alimentare;

Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții de marketing;

 Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;

Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană;

Investiții pentru producerea și utilizarea energiei din resurse regenerabile în unitatea proprie;

 Introducerea de tehnologii noi și eficiente de reducere a poluării.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

 • Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea unităților de procesare;

 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de noi utilaje, instalații și echipamente și mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul lanțurilor scurte;
 •  Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, inclusiv documentația tehnico-economică;

 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 • Cheltuieli generate de respectarea standardelor și conformarea cu noile standarde impuse în legislația europeană.

Condiții de eligibilitate:

Sprijinul se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub –măsură;
 •  Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului;
 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
 • Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ajutorul financiar nerambursabil:

Sprijinul nerambursabil este limitat la 50% din cheltuielile eligibile, fără a depăși:– 1.000.000 euro în cazul activității de producție
- 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare locală (producție, procesare, comercializare)

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea  majora cu 20% cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat sa nu depășească 90% în cazul:

 • Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare;
 • Investițiilor colective realizate de cooperative și grupuri de producători și proiecte integrate, lanț scurt;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul Europeam pentru Inovare privind Productivitatea și Durabilitatea Agriculturii);
 • Investițiilor legate de operațiunile de agromediu și agricultură ecologică.

 Submasura 1.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Bugetul alocat  PNDR 2014- 2020: 570,0242 mil. Euro

Beneficiari

Domeniul Agricol

• unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora.

 Domeniul Silvic

• proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora;

• unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure;

• administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului.

 Irigații 

• organizaţii / federaţii ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Acțiuni eligibile:

Sunt considerate acțiuni eligibile din domeniul agricol următoarele: înființarea, extinderea și modernizarea  infrastructurii agricole de acces la fermă.

Sunt considerate acțiuni eligibile din domeniul silvic următoarele: înființarea, extinderea și modernizarea  căilor de acces în cadrul fondului forestier.

 Irigații:

Sunt considerate acțiuni eligibile următoarele: înființare, extindere și modernizare a infrastructurii de irigații.

Cheltuieli eligibile:

Sunt considerate cheltuieli eligibile:

 • construcția și/sau modernizarea, inclusiv dotarea clădirilor destinate infrastructurii de irigații;
 • construcția şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole si forestiere;
 • costurile generale precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, inclusiv documentaţii tehnico-economice;
 • achiziționare, inclusiv prin leasing de utilaje şi echipamente noi;
 • achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, patente, licenţe, drepturi de autor.

Condiții de eligibilitate:

Condiții comune aplicabile tuturor tipurilor de sprijin:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură;
 • Investiția va respecta prevederile legislației europene privind efectele asupra mediului.

Condiții specifice fiecărui tip de sprijin:

Infrastructura de acces agricolă:

 • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății terenului pe care se realizează investiția;
 • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Infrastructura de acces silvică:

 • Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/administrării în cazul domeniului public al statului;
 • Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajament silvic.

Infrastructura de irigații:

 • Investițiile trebuie să respecte prevederile cadrului legal specific în vigoare comunitar și național;
 • Solicitantul să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei;
 • Solicitantul trebuie să asigure întreținerea investiției.

 Valoarea sprijinului public nerambursabil:

• 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;

• 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de repompare, precum și drumurilor forestiere.

 Măsura 2: Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 Submăsura 2.1 „Instalare tineri fermierisprijin acordat pe baza unui plan de afaceri

Bugetul alocat PNDR 2014- 2020: 400,3556 mil. Euro

Beneficiari

Pot aplica:

• tineri fermieri având până la 40 de ani la momentul depunerii solicitării de finanțare (în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) care dețin în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă avînd dimensiunea cuprinsă între 15.000-50.000 euro valoare producție standard (propunere) .

 Condiții de eligibilitate:

Solicitantul trebuie:

 • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Să deţină o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 15.000 şi 50.000 euro;
 • Să dețină sau dobândească competențe sau calificări profesionale specifice până la finalizarea proiectului;
 • Să prezinte un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor Regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 • Are domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
 • Solicitantul va deveni fermier activ în condițiile prevăzute de Regulamentul privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 • Să lucreaze efectiv în agricultură şi să  nu deţină concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;
 • Să  demonstreze, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată;
 • Planul de Afaceri trebuie să prevadă creșterea exploatației proporțional cu sprijinul public nerambursabil solicitat.

Valoarea sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, maximum 60.000 Euro

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat pe baza unui plan de afaceri, sub formă de primă (platăforfetară) în două tranşe astfel:

 • 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

 Submăsura 2.2Sprijin pentru înființarea de activități nonagricole în zone rurale”(întreprinderi nou înființate).

Prin această sub-măsură se urmăreşte atât  diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spatiul rural cât și încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Bugetul alocat PNDR 2014-2020 este de 100 milioane de euro.

Beneficiari

Pot aplica:

• fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea, prin înființarea unei noi întreprinderi;

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.

Condiții de eligibilitate:

Pentru a beneficia de acest sprijin se vor respecta următoarele condiții:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
 • Activitatea care va fi desfășurată și cel puțin 80% din angajați trebuie să aibă domiciliul stabil în spațiul rural;
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru realizarea activităților non agricole;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, desfășurarea de activități comerciale prin producție comercializată sau activități prestate, în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată.

Sume și rate de sprijin aplicabile:

Sprijin public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 5 ani.

Cuantumul minim al sprijinului este de 10.000 Euro.

Cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 Euro

Ponderea sprijinului public nerambursabil este de 100%, cu o valoare de până la 70.000 Euro, acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:

 • 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri. În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

Submăsura 2.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Acordă finanțare pentru investiții în exploatațiile agricole a căror dimensiune economică este cuprinsă între 8.000 și 14.999 euro. Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 euro pentru o exploatație agricolă, acordat de asemenea sub forma de primă în două tranșe de plată. În baza unui plan de afaceri și cu condiția ca la solicitarea celei de-a doua tranșe de plata sa demonstreze ca o parte din productie e comercializată.

Beneficiari
În cadrul acestei submăsuri beneficiarii sunt:

 • fermieri care dețin în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică.

Condiții de eligibilitate:

Pentru a beneficia de acest sprijin solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 – 14.999 euro (valoarea Producţiei Standard);
 • Exploataţia agricolă este înregistrată, conform legislației în vigoare, cu cel puţin 24 luni înainte de solicitarea sprijinului;
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatației;
 • Solicitantul trebuie aibă domiciliul stabil în unitatea administrativ teritorială pe teritoriul unde se află exploatația;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minim de 30 % din valoarea primei tranșe de plată;
 • Solicitantul nu deține un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este situată exploatația, sau zonei limitrofe;
 • Solicitantul lucrează efectiv în agricultură şi nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative;
 • Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin sub-măsură;
 • O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei submăsuri.

Programul Operational Capital Uman

Descriere Program

Programul Operațional Capital Uman (POCU) este un program care stabilește prioritățile de investiție, obiectivele și acțiunile în domeniul resurselor umane.

Programulul susține creșterea economică prin investiții în:

 • Încurajarea ocupării  și a mobilității forței de muncă, în special în rândul tinerilor și a persoanelor situate în afara pieței muncii
 • Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
 • Susținerea educației, dezvoltarea competențelor  și încurajarea învățării pe tot parcursul vieții.

Axe prioritare POCU

AP 1 Initiativa locuri de munca pentru tineri

8.2. Prioritatea de investiţii   (ii) integrarea durabilă  pe piața forței de muncă  atinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii saucursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii socialeși a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

AP 2 Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria categoria NEETs (not in education, employment or training)

8.2. Prioritatea de investiţii   (ii) integrarea durabilă  pe piața forței de muncă  atinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

AP 3 Locuri de muncă pentru pentru toți

8.1. Prioritatea de investiţii (i)  acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă  și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată  și pentru persoanele cu  șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă

8.3 Prioritatea de investiţii (iii) activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi  și a unor întreprinderi mici  și mijlocii inovatoare

8.5. Prioritate de investiţii (v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor

8.7 Prioritatea de investiţii (vii) modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice  și private de ocupare a forței de muncă  și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante

10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă  în cadre formale, nonformale  și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor  și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite

AP 4 Incluziune socială și combaterea sărăciei

9.2 Prioritatea de investiţii (ii) Integrarea socio‐economică  a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii

9.5. Prioritate de investiţii (v) Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă

9.4 Prioritatea de investiţii (iv) creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

AP 5 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (CLLD)

9.6 Prioritatea de investiţii (vi) Dezvoltare locală  plasată sub responsabilitatea comunităţii

AP 6 Educație și compentențe

10.1. Prioritatea de investiţii (i) reducerea  și prevenirea abandonului  școlar timpuriu  și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar  și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale  și informale pentru reintegrarea în educație și formare

10.2. Prioritatea de investiţii (ii) îmbunătățirea calității  și a eficienței învățământului terțiar  și a celui echivalent  și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării  și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă  în cadre formale, nonformale  și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor  și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite

10.4. Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației  și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum  și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie;

AP 7 Asistență tehnică

Măsuri

Pentru Axele Prioritare 1 și 2 se vor lua următoarele măsuri:

 • Programe de formare profesională
 • Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare ‐ sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin
 • Evaluare  şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi non‐formal
 • Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii
 • Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi
 • Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului
 • Sprijin financiar pentru tinerii care găsesc un loc de muncă  într‐o altă zonă/regiune prin prime de mobilitate și/sau de instalare.

Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți

Grup țintă : Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special: şomerii pe termen lung, persoanele inactive, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, alte grupuri vulnerabile persoanele din mediul rural.

Categorii de intervenții prevăzute

Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie romă,persoanele cu dizabilităţi, persoanele dinmediul ruralşi alte grupuri vulnerabile.

Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatuluişi a înfiinţării de întreprinderi

Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a angajaților

Adaptarea la schimbarea lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor

Modernizarea SPO

 Axa Prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei

Intervenții prevăzute:

Reducerea sărăciei și a riscului de excluziune socială în rândul grupurilor țintă  identificate mai sus, prin măsuri integrate (educație, angajare, locuire, asistență socială și medicală și acțiuni direcționate către combaterea discriminării);

Promovarea economiei sociale și sprijinirea entităților de economie socială, în vederea integrării sociale și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile;

Îmbunătățirea accesibilității la servicii sociale și a calității acestora;

Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii (accent pe tranziția dela sistemul instituționalizat către serviciile oferite la nivelul comunității;

Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social.

AP 5 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie.

Axa prioritară 6 – Educație și compentențe

Principalele schimbări așteptate în domeniul educației și competențelor sunt următoarele:

Creșterea accesului și participării la învățământul preșcolar, în special pentru persoanele aparținând categoriilor vulnerabile și din mediul rural;

• Creșterea accesului și participării la învățământul primar și secundar, în special  pentru persoanele aparținând categoriilor vulnerabile și din mediul rural;

• Creșterea accesului și participării la programele de educație și formare profesională și a celor ÎPV, în special în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și a celor din mediul rural;

• Îmbunătățirea calității și relevanței programelor de educație și formare profesională și a celor ÎPV pentru piața muncii.

Intervenţiile propuse în cadrul POCU sunt următoarele:

Reducerea  și prevenirea abandonului  școlar timpuriu  și promovarea accesului la învățământul preșcolar, primar  și secundar de calitate;

Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a accesului la acestea;

Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții.

Programul operational infrastructura mare

Descriere Program

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 a fost elaborat plecând de la nevoile de dezvoltare ale României identificate prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional de Reformă şi cu recomandările specifice de ţară.

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE, prin abordarea a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele

Alocare financiară, inclusiv rezerva de performanță 9,4 mld.euro din care :

 • 2.483.527.507 – FEDR
 • 6.934.996.977 – Fond Coeziune

Obiective tematice

OT 7  Promovarea sistemelor  de transport și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore;

Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • Sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiţii în reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T);
 • Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea sustenabilă la nivel regional şi local;
 • Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi siguranţa aprovizionării prin dezvoltarea sistemelor inteligente de distribuţie, stocare şi transmisie şi prin integrarea producţiei din resurse regenerabile distribuite.

OT 6  Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • Investiţii în sectorul apă pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe;
 • Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe;
 • Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului

OT 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor;

Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a unor abordări bazate pe ecosistem;
 • Promovarea investiţiilor în vederea creşterii rezilienţei în faţa dezastrelor şi modernizarea sistemelor existente

OT 4  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele.

Investiții propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • Promovarea producţiei şi a distribuţiei de energie obţinută din surse regenerabile de energie;
 • Promovarea utilizării cogenerării cu randament ridicat a energiei termice şi a energiei electrice, pe baza cererii de energie termică utilă;
 • Dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de distribuţie inteligente care funcţionează la niveluri de tensiune joasă şi medie
 • Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor

 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 cuprinde 9 Axe Prioritare :

Transport cu următoarele axe prioritare:

AP1 Dezvoltarea rețelei TENT-T pe teritoriul României;

AP2 Creșterea accesibilității regionale prin conectarea la TENT-T;

AP3 Dezvoltarea unui sistem de transport sigur și prietenos cu mediul

Mediu și schimbări climatice cu următoarele axe prioritare:

AP4 Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;

AP5 Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric și monitorizarea calității aerului;

AP6 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor.

Energie curată și eficiență energetică cu următoarele axe prioritare:

AP7 Energie sigură și curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

AP 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gaze naturale.

Infrastructură în regiunea București – Ilfov

 AP9 Dezvoltarea infrastructurii urbane în București – Ilfov;

TRANSPORT

AP 1: Dezvoltarea reţelei TENT pe teritoriul României

Obiectiv Specific 1.1

Dezvoltarea  și modernizarea infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri naționale, drumuri expres), feroviare și navale pe reţeaua TEN‐T.

Obiectiv specific 1.2

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare pe reţeaua TEN-T inclusiv prin realizarea coridorului de cale ferată de mare viteză şi prin acţiuni de creştere a calităţii serviciilor

Obiectiv specific 1.3

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport naval pe reţeaua TEN-T

AP 2: Creşterea mobilității regionale prin conectarea la TENT

Obiectiv specific 2.1

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare  și terțiare la infrastructura TEN‐T, inclusiv a nodurilor multimodale (autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale, incl. variante de ocolire, infrastructură  feroviară  prin electrificări  și dotare cu material rulant, infrastructură portuară şi aeroportuară)

Obiectiv specific 2.2

Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea la infrastructura feroviară a TEN-T

Obiectiv specific 2.3

Stimularea mobilităţii regionale prin modernizarea porturilor

Obiectiv specific 2.4

Stimularea mobilităţii prin modernizarea aeroporturilor

 AP 3: Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul

Obiectiv specific 3.1

Transport intermodal, siguranță  rutieră, reducerea impactului asupra mediului, infrastructură modernizată la punctele de frontieră, eficientizarea sistemului de transport

 Obiectiv specific 3.2

Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Obiectic tematic 3.3

Fluidizarea traficului în punctele de trecere a frontierei

Obiectiv tematic 3.4

Creşterea eficienţei sistemelor de transport

MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

AP4 ‐ Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Obiectiv specific 4.1

Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane şi creşterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Obiectiv specific 4.2

Creşterea capacităţii sistemelor de management integrat al deşeurilor şi a gradului de reutilizare, reciclare a acestora

 AP 5  ‐ Protejarea  și conservarea biodiversității, decontaminarea siturilor poluate istoric şi monitorizarea calității aerului

Obiectiv specific 5.1

Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţăcomunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit

Obiectiv specific 5.2

Creşterea capacităţii de evaluare a calităţii aerului la nivel naţional, inclusiv pentru monitorizarea calităţii aerului

Obiectiv specific 5.3

Reducerea suprafeţelor poluate istoric

AP6 ‐ Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Obiectiv specific 6.1

Reducerea daunelor economice cauzate de riscurile exacerbate de schimbările climatice

Obiectiv specific 6.2

Reducerea timpului de răspuns la urgenţe, prin întărirea capacităţii de intervenţie la dezastre a autorităţilor implicate în managementul situaţiilor de criză

Beneficiari eligibili

Autoritățile publice locale

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor ‐ AP 4

Decontaminarea siturilor poluate istoric, acolo unde poluatorul nu poate fi identificat şi unde există un impact negativ asupra sănătăţii umane ‐ AP 5

Măsuri de protejare a biodiversității, acolo unde APL‐urile sau structuri din subordine au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri Natura 2000 ‐ AP 5

Alți beneficiari de la nivel local/ ONGuri

Operatorii regionali de apă – AP 4

Măsuri de protejare a biodiversității, acolo unde ONG‐urile au calitatea de custozi sau administratori de arii protejate/situri Natura 2000 ‐ AP 5

Autoritățile publice centrale

Administraţia Naţionala „Apele române”, autorităţi responsabile cu monitorizarea  şi avertizarea situaţiilor meteorologice  şi cu managementul situaţiilor de criză

 ENERGIE CURATĂ ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

AP7 ‐ Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Obiectiv specific 7.1

Creşterea capacităţii instalate bazate pe resurse regenerabile pentru producerea energiei electrice şi termice

Obiectiv specific 7.2

Creşterea eficienţei energetice la întreprinderi prin sisteme de cogenerare de înaltă eficiență

Obiectiv specific 7.3

Creşterea eficienţei energetice prin implementarea distribuţiei inteligente de energie electrică la joasă tensiune

Obiectiv specific 7.4

Creşterea eficienţei energetice prin monitorizarea distribuţiei energiei la nivelul unor zone industriale

Beneficiari eligibili

Autoritățile publice locale

Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie de energie electrică și / sau termică  din RES (geotermal, biomasă/biogaz) ‐ AP 7

Mediul privat

Realizarea și modernizarea capacităţilor de producţie de energie electrică și / sau termică  din RES (geotermal, biomasă/biogaz) ‐ AP 7

Rețele de distribuție pentru energia electrică  de tip RES (distribuitorii de energie electrică)– AP 7

Centrale de congenerare pentru consum propriu, de către societăți comerciale din sectorul industrial ‐ AP7

Alte tipuri de beneficiari Infrastructură Mare

AP 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale.

Obiectiv specific 8.1

Extinderea şi consolidarea reţelei electrice de transport pentru asigurarea stabilităţii Sistemului Energetic Naţional

Obiectiv specific 8.2

Creşterea flexibilităţii Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale din România în vederea eficientizării serviciilor furnizate

AP 9 Dezvoltarea infrastructurii urbane în București – Ilfov –

Obiectiv specific 9.1

Creşterea eficienţei energetice prin modernizarea sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Obiectiv specific 9.2

Creşterea mobilităţii urbane şi îmbunătăţirea calităţii a serviciilor pentru călători prin dezvoltarea transportului urban cu metroul în Regiunea Bucureşti – Ilfov

Programul Operational Competitivitate

Descrierea generală a programului

Programul Operațional Competitivitate 2014‐2020 este un document strategic de programare care acoperă domeniile cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) și Tehnologia Informatică și Comunicații (TIC), obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă  și favorabilă  incluziunii, luând în considerare obiectivele  și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale  şi locale.

 POC 2014‐2020 nu prezintă  conexiune cu alt program operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – PO Regional, Programul Național de Dezvoltare Rurală, PO Infrastructură Mare  și Programul Operațional Asistenţă Tehnică.

 Obiective Tematice

 OT 1 – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

PI1: Promovarea investițiilor în C&I,dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și  învățământul superior, în special  promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii,inovarea socială, eco‐inovarea șiaplicațiile de servicii publice,stimularea cererii, crearea derețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor‐pilot,acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uzgeneral;

PI2: Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european;

 Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • sprijinirea investițiilor private CDI și a cercetării colaborative dintre întreprinderi și organiziații de cercetare pentru a încuraja transferul de cunoștinte, tehnologic și de personal cu expertiză avansată şi pentru a permite dezvoltarea de produse şi servicii CDI în sectoarele economice cu potenţial de creştere;
 • promovarea instrumentelor financiare menite să susțină riscul de investiţiilor private în cercetare și inovare şi să stimuleze start‐up‐urilor inovative şi spin‐off‐urilor;
 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare publice şi private, atât ca parte din clustere existente/emergente, centre de excelenţă şi alte tipuri de structuri de cercetare (naţionale / regionale /europene) și în domenii specifice identificate ca prioritare, pe baza existenței unui potenţial şi/sau a unui avantaj competitiv, cum ar fi sănătatea;
 • deblocarea potențialului de excelență în cercetare și inovare prin crearea de sinergii cu acțiunile de cercetare, dezvoltare și inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020.

 OT 2- Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 PI3: Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e‐guvernare, e‐incluziune, e‐cultura și e‐sănătate

PI4: Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate;

PI5 Extinderea conexiunii în bandă largă  și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum  și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economiadigitală;

 Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • acțiuni pentru promovarea adoptării de către întreprinderi a TIC, inclusiv a aplicațiilor și inovațiilor comerțului electronic;
 • acțiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e‐Guvernare pentru întreprinderi și cetățeni (e‐Guvernare 2.0);
 • acțiuni pentru dezvoltarea „cloud computing”;
 • acțiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care să asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate în cadrul sectoarelor și regiunilor, precum și la nivel național (se va promova coordonarea și eficiența sporită a utilizării resurselor publice) și accesul la standard deschise pentru creșterea transparenței și a eficienței administrative;
 • acțiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA (infrastructură de acces de generație următoare) în vederea asigurării modernizării rețelelor în bandă largă;
 • introducerea datelor deschise la nivelul tuturor instituțiilor publice, în vederea îmbunătățirii sistemelor de colaborare online și a celor electronice;
 • creșterea utilizării instrumentelor de e-Guvernare (inclusiv formarea funcționarilor publici).

 Masuri de finantare disponibile pentru perioada 2014 – 2020

 Axa Prioritară  1: Cercetare, dezvoltare tehnologică  și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături  și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare  și dezvoltare  și învățământul superior

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I  și promovarea centrelor de competență

 Orientări

 Susține creșterea cercetării‐dezvoltării și inovării cu finanțare privată

` Promovează orientarea cercetării către piață

` Este orientat în principal către patru domenii de specializare inteligentă:

1) bioeconomie

2) tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate

3) energie, mediu și schimbări climatice

4) eco‐nano‐tehnologii și materiale avansate

` Susține cercetarea în sănătate, ca domeniu prioritar național

` Utilizează instrumente financiare (credite și garanții)

` Introduce susținerea prin capital de risc (în premieră) pentru ideile inovative, de tip seed și pre‐seed (accelerator)

` Sprijină cu prioritate înfiinţarea/dezvoltarea de infrastructuri CD în organizaţii de tip cluster

 Categorii de intervenţii finanţate 1

 • Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese  și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

• Măsuri de capital de risc în favoarea IMM‐urilor inovative

•Credite şi garanţii în favoarea IMM‐urilor inovatoare şi a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă

• Sprijinirea spin‐off‐urilor şi start ‐up‐urilor inovatoare

• Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

 Categorii de intervenţii finanţate 2

 Mari infrastructuri de CD (inclusiv 2 proiecte majore : ELI –NP și Danubius)

• Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene  şi internaţionale de profil  și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice  și baze de date europene și internaționale

• Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului‐cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene  şi alte programe CDI internaţionale

• Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CDI

Alocarea financiara:797.872.340 euro (60% din POC)

 Axa Prioritară  2  ‐ Tehnologia Informației  și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

 2.1. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning, incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate

2.2. Dezvoltarea produselor  și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;

2.3. Extinderea conexiunii în bandă  largă  și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum  și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală

 Patru domenii principale pentru dezvoltarea TIC:

a) e‐guvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media

b) TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură

c) e‐Comerţ, inovare în TIC

d) Infrastructura de bandă largă și servicii digitale

 Orientare către principii de tipul e‐guvernare 2.0, servicii publice on‐line, în forme intuitive și evenimente de viață

 Categorii de investiţii finanţate 1

Dezvoltarea, consolidarea  și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor

`Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC  și a rețelelor informatice

`Asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media sociale

` Promovarea și utilizarea datelor deschise (Open Data)  și a bazelor de date de dimensiuni mari (Big Data) pentru analiza și raportarea datelor la nivel național

 Alocare financiara:531.914.894 euro (40% POC)

Programul Operational Regional

Descrierea generală a programului

 Programul Operațional Regional 2014-2020 este programul care vine în continuare viziunii strategice stabilită prin programul POR 2007-2013, dar prin acest nou program  au fost introduse și proprități noi, menite să încurajeze dezvoltarea competivități IMM-urilor și a acțiunilor de cercetare și dezvoltare.

 POR se adresează tuturor regiunilor din România, iar beneficiari pot fi: întreprinderi mici și mijlocii; autoritățile publice locale; unitățile sanitare și de asistență socială; organizațiile neguvernamentale; comunitatea locală.

 POR 2014-2020 are ca scop creșterea competivității economice și îmbunătațirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor prin utilizarea în mod eficient a resursele și prin valorifcarea potențialului de inovare.

 Obiectivele tematice ( OT ) ale programului              

OT3.Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor

Investiţii propuse în cadrul obiectivului tematic:

 • acțiuni pentru consolidarea culturii antreprenoriale și pentru conștientizarea opțiunii și  a sprijinului potențial pentru crearea de întreprinderi;
 • acțiuni pentru îmbunătățirea accesului la finanțare, inclusiv prin oferirea unei game adecvate de instrumente financiare;
 • acțiuni pentru îmbunătățirea productivității IMM‐urilor și oferirea de oportunități de creștere, inclusiv consolidarea accesului la sprijin pentru planificarea afacerilor, consultanță tehnică, consultanță și sprijin pentru export;
 • acțiuni pentru alăturarea în rețea a întreprinderilor în vederea consolidării schimburilor de cunoștințe și a consolidării participării acestora în cadrul lanțurilor de desfacere, inclusiv cele la scară internațională;
 •  acțiuni integrate – situri, competențe, sprijin pentru investiții – în vederea atragerii de investiții pentru regiunile mai puțin dezvoltate ale României;
 • acțiuni de raționalizare a procesului de reglementare și de reducere a poverii birocratice asupra întreprinderilor.
  Alocare financiara 2014-2020: 744.680.851 euro


OT 4. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon în toate sectoarele
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • oferirea de consultanță și, acolo unde se justifică, asistență pentru investiții în furnizare ecologică și în măsuri de eficientizare energetică, precum și în trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon și rezistentă la schimbările climatice, cu accent deosebit asupra agriculturii;
 • acțiuni de îmbunătățire a termoizolației fondului de clădiri rezidențiale și a clădirilor publice, prioritizate pe baza unei evaluări sistematice care ia în considerare eficiența costurilor ca urmare a reducerii emisiilor de gază cu efect de seră și beneficiile societății, printre care combaterea sărăciei energetice și crearea de locuri de muncă;
 • acțiuni pentru reabilitarea și reînnoirea sistemului de transport în comun în cadrul planurilor de mobilitate urbană sustenabile, acolo unde acestea vor aduce o contribuție semnificativă la îmbunătățirea calității aerului și a eficienței energetice, în plus față de creșterea competitivității locale;
 • acțiuni pentru înlocuirea/îmbunătățirea sistemelor de iluminat de pe domeniul public, mai ales în zonele urbane.

Alocare financiara 2014-2020: 3.277.851.064 euro

OT 6. Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • reabilitarea siturilor abandonate și poluate, inclusiv prin lucrări de decontaminare pentru reutilizarea lor economică;
 • protejarea și valorificarea durabilă a siturilor naturale, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv valorificarea potențialului turistic local specific, reabilitarea zonelor istorice urbane, valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, măsuri de ecologizare urbană (inclusiv reabilitarea siturilor industriale poluate).

Alocare financiara 2014-2020: 517.893.617  euro

 OT 7. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • Dezvoltarea și modernizarea drumurilor județene și comunale în vederea creării de oportunități, conform priorităților stabilite în planurile de dezvoltare regională.

Alocare financiara 2014-2020: 3.619.021.277  euro

OT9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • Ingrijirea primara se va concentra pe dezvoltarea serviciilor comunitare adresate femeilor vulnerabile din comunități și copiilor lor, asigurarea serviciilor unui medic de familie 24 de ore din 24 precum și creșterea accesului la sistemul comunitar de servicii medicale/îngrijire prin vizite la domiciliu. Vor fi prioritare regiunile cu o rată ridicată a mortalității infantile (județele Mehedinți și Tulcea, de exemplu); prioritățile se vor stabili în funcție de: nivelul de sărăcie din regiune/județ/localitate; nivelul pre‐existent de acces la serviciile de îngrijire comunitară; nivelul de vulnerabilitate al populației (populație numeroasă aparținând minorităților etnice, rată crescută de dependență, etc.);
 • Accesul la îngrijirea primară de permanență mai ales în zonele rurale îndepărtate (județele Suceava, Botoșani, Vaslui, etc.) presupune accesul la o infrastructură de tipul Centrelor de Îngrijire de Permanență prin care se poate asigura îngrijirea 24 de ore din 24 asigurată de către medicii de familie;
 • Programele de pregătire continuă atât pentru asistenții medicali cât și pentru cei sociali sunt necesare pentru întărirea capacității sistemului de a răspunde eficient prioritățile cheie din sfera sănătății precum: sănătatea maternă și sănătatea copilului, asigurarea imunizării prin vaccinare, monitorizarea pacienților cronici vulnerabili, cum ar fi pacienții care suferă de boli mintale, pacienții cu dizabilități, nevoilor grupurilor vulnerabile cum ar fi romii, etc.;
 • Pregătirea profesională a medicilor de familie din cadrul comunităților pentru a‐și însuși recomandările clinice legate de prevenția/monitorizarea bolilor cronice consumatoare de resurse, care generează costuri mari financiare și medicale (diabet, hipertensiune, bronhopneumonia cronică obstructivă);
 • Dezvoltarea unor centre specializate de servicii in ambulatoriu: dezvoltarea infrastructurii necesare, modernizarea echipamentelor si pregatirea personalului; se vor utiliza următoarele criterii de selecție: accesul scăzut al populației la servicii specializate în ambulatoriu și de înaltă calitate; zone unde se găsesc spitale mici și ineficiente care necesită reorganizare/raționalizare; zone cu densitate demografică mare și niveluri ridicate de spitalizare inutilă;
 • Dezvoltarea serviciilor de urgenta: modernizarea echipamentelor, a vehiculelor/infrastructurii si formarea personalului;
 • Dezvoltarea infrastructurii din spitalele de urgenta regionale si judetene: cu prioritate, spitalele din regiunile Nord-Est si Nord-Vest (ex. Spitalul din Iasi);
 • Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domicliu/camine de batrani, ingrijire paliativa
  Pentru a spori eficiența energetică, prin reabilitarea unităților de sănătate de la nivel local/județean, vor fi tratate cu prioritate spitalele/unitățile sanitare mono‐bloc și spitalele/ unitățile sanitare care nu au fost reabilitate de peste 20 de ani.

Alocare financiara 2014-2020: 531.914.894 euro

 OT10. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și de formare

Investitii propuse in cadrul obiectivului tematic:

 • Sprijinirea infrastructurii școlare și dezvoltarea resurselor în EICP, în învățământul primar, secundar, terțiar și în VET, în scopul îmbunătățirii calității învățământului și formării precum și a372.340.426   euro relevanței acestuia pentru piața muncii.

Alocare financiara 2014-2020: 372.340.426  euro

Măsuri de finanţare disponibile pentru perioada 2014 -2020

Mai jos sunt prezentate tipurile de proiecte care vor putea fi finanţate prin POR

 AXA PRIORITARĂ 1: Promovarea transferului tehnologic

OT 1 – consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

Prioritate de investiții 1.1 Promovarea investițiilor de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere.

– OBIECTIV SPECIFIC 1.1 – Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • crearea, modernizarea şi extinderea entitățile de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora;
 • servicii tehnologice specifice;
 • crearea unei infrastructuri viabile de inovare şi transfer tehnologic;
 • dotarea entităților de transfer tehnologic prin achiziţionarea de bunuri, servicii şi dotări independente în vederea creşterii capacităţii acesteia de a realiza servicii tehnologice specifice de calitate;
 • studii de investiţii tehnologice;
 • asistenţă şi consultanţă tehnică;
 • studii de investiţii tehnologice;
 • asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea / achiziţionarea de tehnologii;
 • evaluare tehnologică şi audit tehnologic;
 • veghe tehnologică, informare tehnologică, asistenţă la restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici;
 • dezvoltarea de activităţi economice inovative în vederea reconversiei forţei de muncă în zonele cu probleme accentuate cu şomajul;
 • transfer tehnologic si validare tehnologică;
 • prognoza, evaluare tehnologică;
 • audit tehnologic;
 • analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării;
 • crearea, dezvoltarea şi întreţinerea de bănci de date specializate.

AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

OT 3 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii

Prioritate de investiţii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

OBIECTIV SPECIFIC 2.1 – Consolidarea poziţiei de piaţă a microîntreprinderilor

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • construirea/modernizarea şi dezvoltarea producţiei / serviciilor IMM-urilor, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
 • crearea/modernizarea şi dezvoltarea de incubatoare de afaceri/ acceleratoare, incluzând dezvoltarea de afaceri şi servicii cu firme conexe;
 • achizitionarea de echipamente IT, cititoare de coduri, sisteme de înregistrare electronică etc;
 • echipamente de cotrol, inclusiv software aferent, echipament de controlul operaţiunilor;
 • furnizarea de echipamente de birou pentru derularea afacerilor;
 • site-uri de prezentare a produselor şi afacerilor;
 • activitățile de achiziţionare de instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile sau alternative de energie, pentru eficientizarea activităţilor desfășurate;
 • amenajare sau dotarea spaţiilor de prezentare, servicii de marketing etc

Prioritate de investiţii 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

OBIECTIV SPECIFIC 2.2 – îmbunătățirea competitivităţii economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri

Acţiuni care vor fi sprijinte: (prioritatea este destinată IMM-urilor cu o vechime mai mare de 3 ani)

 • construcţia/modernizarea şi dezvoltarea producţiei serviciilor, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
 • activităţi pentru completarea şi implementarea certificării produselor, servicii sau procese specifice diverse, implementarea de sisteme de managment de mediu, calitate sau integrate;
 • promovarea produselor sau serviciilor, webdesign;
 •  investiţii în echipament pentru obţinerea de economie de energie, utilizarea de energie alternativă sau pentru realizarea de activităţi într-o manieră mai eficientă.

AXA PRIORITARĂ 3: Sprjinirea eficienței energetice în clădirile publice

OT 4 – sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Prioritate de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile în infrastructura publică, inclusiv clădiri

publice și în sectorul locuințelor

OBIECTIV SPECIFIC 3.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care înregistrează consmuri energetice mari

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • măsuri de eficiență energetică având ca scop reabilitarea energetică completă (deep renovation), inclusiv izolarea termică, reabilitarea sistemelor de încălzire și a rețelelor, iluminat și sistemul de management al clădirii (măsuri de eficiență energetică tipice);

îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv măsuri de consolidare a acesteia;

 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării;
 •  implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.)

 AXA PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritate de investiţii 4.1 Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri

publice și în sectorul locuințelor

OBIECTIV SPECIFIC 4.1 – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și sistemele de iluminat public din zonele urbane

Acţiuni care vor fi sprijinte: (prioritatea este destinată proiectelor care sunt parte a strategiilor de dezvoltare urbană)

 • îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), inclusiv măsuri de consolidare a acesteia;
 • reabilitarea termică a sistemului de încălzire (reabilitarea instalației de distribuție, montarea de robineți termostatatați, repararea/inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de bloc/scara etc.);
 • achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de caldura si/sau centrale termice pe biomasa;
 • implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune – scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
 • înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice –stâlpi, rețele, etc.;
 • achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 •  extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
 • orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului.

Prioritate de investiţii 4.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

OBIECTIV SPECIFIC 4.2.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipii prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilă

OBIECTIV SPECIFIC 4.2.2 Reducerea emisiilor de carbon în orașele de dimensiuni medii și mici, în special prin investiții în infrastructura destinată deplasărilor nemotorizate și traficului de tranzit

Acţiuni care vor fi sprijinte: (prioritatea este destinată proiectelor care sunt parte a strategiilor de dezvoltare urbană)

 • dezvoltarea parcului de mijloace de transport cu vehicule noi, nepoluante, cu facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și sisteme de supraveghere video;
 • transportul urban electric şi modernizarea tramvaielor;
 • modernizarea parcului de material rulant existent, prin îmbunătățirea sistemelor existente la bordul acestora, realizarea echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități etc va asigura un transport civilizat și eficient din punct de vedere energetic, încurajând utilizarea transportului public de către locuitorii marilor aglomerări urbane;
 • modernizarea/înlocuirea stațiilor și substațiilor de redresare și a rețelelor electrice;
 • realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public;
 • dezvoltarea unei infrastructuri rutiere prietenoase cu utilizatorii de biciclete;
 • realizarea sistemelor de e – ticketing;
 • realizarea sistemelor de tip Park and Ride;
 • realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă;
 • realizarea de perdele forestiere, alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2) pe terenurile publice din imediata vecinătate a rețelelor de străzi sau pe coridoarele majore de transport precum șoselele ocolitoare;
 • achiziționarea de material rulant vehicule electrice / ecologice;
 • modernizarea/reabilitarea/extinderea liniilor de transport electric;
 • modernizare/reabilitare cladirilor de transport public și a infrastructurii tehnice aferente;
 • îmbunătățirea staţiilor de transport public existente, inclusiv crearea de noi stații și terminale pentru transportul public;
 • construirea/modernizarea/reabilitarea de benzi/ piste pentru bicicliști;
 • crearea de zone și alei pietonale, inclusiv măsurile de reducere a traficului auto în anumite zone
 • crearea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovatoare și eficiente de management al traficului;
 • crearea sistemelor de e-ticketing pentru pasageri și locuri de parcare;
 • construirea / modernizarea / reabilitarea infrastructurii rutiere (coridoare deservite de transportul public) pentru a crește siguranța și eficiența în mișcarea și funcționarea rețelei de transport;
 • realizarea de variante ocolitoare, cu statut de stradă urbană, în orașele mici și mijlocii care nu au șosele de centură, pentru devierea tranzitului auto și traficului greu.

 Prioritate de investiţii 4.3 Acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii mediului urban, revitalizarea oraşelor, regenerarea şi decontaminarea siturilor poluate şi promovarea de măsuri pentru reducere zgomotului

OT 6 – protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

OBIECTIV SPECIFIC 4.3 – Creşterea calităţii spaţiilor publice în zonele urbane

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, de agrement și sport etc.;
 • crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.)

AXA PRIORITARĂ 5: Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

OT 6 – protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

Prioritate de investiţii 5.1 Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural (se aplică pentru toate regiunile de dezvoltare din România, inclusiv regiunea Bucureşti Ilfov)

OBIECTIV SPECIFIC 5.1 – Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural în vederea consolidării identității culturale și utilizării eficiente ale acestuia

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • activități precum restaurarea, protecţia şi conservarea obiectivelor de patrimoniu care să conducă spre salvarea acestora de la o dispariție iminentă și la reducerea nivelului de degradare

Investiţii specifcie obiectivelor de patrimoniu cultural, cum ar fi:

 • restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, în cadrul proiectului;
 • restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice.

 AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

OT 7 – promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore

Prioritate de investiţii 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T

OBIECTIV SPECIFIC 6.1 – Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor judeţene.

Principala acțiune propusă se referă la investiția de bază în structura căii de rulare, având drept scop mărirea vitezei de deplasare, creșterea portanței, îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră etc. O altă acțiune propusă o reprezintă construirea/amenajarea de piste pentru biciclete în intravilanul localităţilor traversate de drumul judeţean, construirea/amenajarea/reabilitarea traseelor pietonale (trotuare) în intravilanul localităţilor traversate. Sunt preconizate și amenajări pentru protecţia mediului (inclusiv perdele forestiere cu rol de protecţie împotriva alunecărilor de teren, a înzăpezirii sau a poluării cu gaze sau fonice) pe lungimea drumului judeţean modernizat/reabilitat, operațiuni pentru stabilizarea structurii drumului în zone supuse pericolului de alunecare.

Acţiuni orientative care vor fi sprijinte:

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T;

 • Construirea/amenajarea de piste pentru biciclete in intravilanul localitatilor traversate de drumul judetean.
 • Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;
 • Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere şi pasarele;  (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii la TEN T)

AXA PRIORITARĂ 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

OT 8 – promovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă

Prioritate de investiţii 7.1– Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

OBIECTIV SPECIFIC 7.1.1 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin turism și domenii conexe acestuia

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • valorificarea atracţiilor turistice din diferitele zone ale ţării;
 • investiții în turismul balnear;
 • reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, în staţiuni balneare, climatice şi balneo – climatice;
 • crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină în staţiuni balneare, climatice şi balneo-climatice;
 • dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor) din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice;
 • crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament din staţiunile balneare, climatice şi balneo – climatice, inclusiv a salinelor terapeutice;
 •  crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
 • amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 • construirea / modernizarea punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere;
 • construirea /modernizarea refugiilor montane;
 • amenajarea posturilor Salvamont/ Salvamar, inclusiv construirea de noi posturi Salvamont/ Salvamar;
 • marcarea traseelor montane;
 • modernizarea căilor ferate cu ecartament îngust pentru transport feroviar de interes turistic din zonele de deal şi de munte;
 • construirea de piste pentru cicloturism;
 • activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

 AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

OT 9 – promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

Prioritate de investiţii 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate în ceea ce privește starea de sănătate, precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale OBIECTIV SPECIFIC 8.1.1- Creşterea speranţei sănătoase de viaţă prin sporirea accesibilităţii serviciilor medicale şi sociale acordate şi îmbunătăţirea calităţii acestora

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • costruirea unor spitale regionale de urgenţă;
 • reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe);
 • construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată;
 • reabilitare/ modernizarea/ extinderea dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.);
 • sprijinire, prin componenta infrastructurală, a tranziţiei de la serviciile sociale furnizate în sistem instituţionalizat (centre sociale rezidenţiale) la serviciile furnizate în cadrul comunităţii. Aceasta va presupune investiţii în căsuţe şi apartamente de tip familial, în locuinţe protejate etc. precum şi în dotările aferente.

 AXA PRIORITARĂ 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

OT 9 – promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

OT 10 – investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Prioritate de investiţii 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

OBIECTIV SPECIFIC 9.1 – Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin măsuri integrate

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • Investiţiile finanţabile în cadrul acestei axe prioritare vor viza zonele urbane – investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
 • investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
 • investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale construirea/reabilitarea/modernizare centrelor integrate de intervenţie medico-socială, precum şi reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar;
 • investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
 • stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială (construirea de infrastructură de economie socială).

 Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

OT 10 – investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii

Prioritate de investiţii 10.1 Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

OBIECTIV SPECIFIC 10.1 – Creșterea gradului de participare în sistemul educațional

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • investiţii în infrastructura educațională;
 • investiţii în infrastructura educațională adiacentă (facilități de cazare, cantină, biblioteci, ateliere speciale, săli de sport);
 • centre comunitare pentru învățarea pe tot parcursul vieții de la nivel local și regional care își desfășoară activitatea în cadrul liceelor tehnologice și școlilor profesionale prin investiții în construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea acestora;
 • dezvoltarea și modernizarea infrastructurii instituțiilor de învățămînt superior (terțiar) și a resurselor relevante;
 • dezvoltarea capacităților de cercetare – inovare prin punerea la dispoziție a infrastructurii necesare, respectiv dotarea laboratoarelor didactice şi de cercetare;
 • investiţii în consolidarea şi modernizarea spaţiilor de studiu şi rezidenţă, în alte tipuri de infrastructură a campusurilor universitare, precum şi în dotarea acestora;
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe);
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale preșcolare (gradinițe);
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII);
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale și tehnice / liceelor tehnologice;
 • reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

 AXA PRIORITARĂ 11: Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România

OT 11 – consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă

Prioritate de investiţii 11.1 Îmbunătățirea cadastrală și a înregistrării proprietăților în zonele rurale din România

OBIECTIV SPECIFIC 11.1 – Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară

Acţiuni care vor fi sprijinte:

 • integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale;
 • consolidarea sectorului TIC în domeniul funciar, inclusiv a sistemelor hardware, software și a serviciilor informatice;
 • înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică; (ii) conversia în format digital a cărților funciare existente și (iii) generarea planurilor  cadastrale vectorizate;
 • îmbunătățirea serviciilor de administrare a terenurilor prin: (i) campanii de conștientizare publică referitoare la înregistrarea terenurilor; (ii) consolidarea capacităților ANCPI și OCPI.
 • pregătirea Strategiei de management a programului și a studiilor aferente pentru: (i) gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică; (ii) monitorizare și evaluare; (iii) finalizarea studiilor;
 • pregătirea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: contractori, municipalități, OCPI.

 Aceste acțiuni urmează a fi implementate în trei faze:

1. Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele rurale ale României;

2. Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;

3. Management, strategie și tactici.

Se apreciază astfel ca suprafaţa de teren înregistrată în SICCF in 2023 va ajunge la 7.241.000 ha, faţă de valoarea de referinţa din 2013 de 3.385.000 ha.

HG 807/2014

Hotararea de Guvern nr.  807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie

 Obiectivul Schemei

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adaugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

 Beneficiari eligibili  

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică.

Întreprinderile nou create sunt eligibile doar în cazul în care aceste întreprinderi nu au aparținut unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care se solicită finanțare.

Intreprinderile existente trebuie să fi înregistrat o situație bună în ultimul exercițiu financiar: rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât 0, capitaluri proprii pozitive, capital social subscris vărsat de minimum 100.000 lei pentru întreprinderile nou create etc.

 Ajutorul de stat

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei echivalentul a 10 milioane de euro.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro.

 Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2023, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează sa beneficieze de ajutor de stat este de 150 de intreprinderi.

  Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA, respectiv achiziționării de active corporale și necorporale precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor, aferente realizării investiției inițiale.

 

HG 332/2014

Hotărârea de Guvern nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Obiectivul Schemei

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.

Beneficiari eligibili  

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, I.M.M.-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cumodificările şi completările ulterioare.

Ajutorul de stat

Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.

Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

 • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020;
 • credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare emise, pentru perioada 2015-2025.

Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31  decembrie2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
 • locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției.

Lista codurilor Caen care NU sunt eligibile

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

SECŢIUNEA A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

1

01

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

2

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

3

03

Pescuitul şi acvacultura
SECŢIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

4

05

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

5

06

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

6

071

Extracţia minereurilor feroase

7

0892

Extracţia şi aglomerarea turbei

8

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

9

099

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

11

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

12

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

13

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

14

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

15

1105

Fabricarea berii

16

1106

Fabricarea malţului

17

12

Fabricarea produselor din tutun

18

131

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

19

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

20

2014

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

21

2051

Fabricarea explozivelor

22

206

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

23

24

Industria metalurgică

24

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

25

2591

Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel

26

301

Construcţia de nave şi bărci

27

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

28

33

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
SECŢIUNEA D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT

29

35

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII

30

41

Construcţii de clădiri

31

42

Lucrări de geniu civil

32

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
SECŢIUNEA G – COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL;  REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

33

45

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

34

46

Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

35

47

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
SECŢIUNEA H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

36

49

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

37

50

Transporturi pe apă

38

51

Transporturi aeriene

39

522

Activităţi anexe pentru transporturi
SECŢIUNEA I – HOTELURI ŞI RESTAURANTE

40

55

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

41

56

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
SECŢIUNEA J – INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

42

60

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

43

61

Telecomunicaţii
SECŢIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

44

64

Intermediri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

45

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

46

66

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
SECŢIUNEA L – TRANZACŢII IMOBILIARE

47

68

Tranzacţii imobiliare
SECŢIUNEA N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

48

77

Activităţi de închiriere şi leasing

49

78

Activităţi de servicii privind forţa de muncă
SECŢIUNEA O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

50

84

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
SECŢIUNEA R – ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

51

92

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

52

93

Activităţi sportive, recreative şi distractive
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

53

94

Activităţi asociative diverse
SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

54

97

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

55

98

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

56

99

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

Pentru mai multe informaţii accesaţi linkul

http://www.mfinante.ro/hg332.html?pagina=domenii