SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

  1. 1.      Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari

–          Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanțare este de 7 ani, respectiv 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020.

–          Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

–          Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării

–          Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500

  1. 2.      Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

–          locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;

–          locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de  3 ani de la data finalizării investiției.

Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare.

  1. 3.      Intensitatea ajutorului de stat

Regiunea

Nivelul maxim al ajutorului de stat

01.07.2014 – 31.12.2017

01.01.2018 – 31.12.2020

Regiunea Bucureşti

echivalentul în lei

a 11,25 milioane euro

echivalentul în lei

a 7,5 milioane euro

Regiunile Vest şi Ilfov

echivalentul în lei a 26,25 milioane euro

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

echivalentul în lei a 37,5 milioane euro

 

Intensitatea brută a ajutorului de stat regional raportată la cheltuielile eligibile

Regiunea

Intensitatea maximă a ajutorului de stat

01.07.2014 – 31.12.2017

01.01.2018 – 31.12.2020

Regiunea Bucureşti

15%

10%

Regiunile Vest şi Ilfov

35%

Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

 

  1. 4.      Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate

Documente relevante

este înregistrată potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Certificat constatator
intenţionează să realizeze o investiţie iniţială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile (Anexa 1) – Cerere de acord pentru finanţare
– Certificat constatator
nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat Certificate fiscal
nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” Cerere de acord pentru finanţare – declaraţie pe propria răspundere
nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii – Cerere de acord pentru finanţare – declaraţie pe propria răspundere
– Certificat constatator
nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate Cerere de acord pentru finanţare – declaraţie pe propria răspundere
nu a beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale şi necorporale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii Cerere de acord pentru finanţare – declaraţie pe propria răspundere
nu a închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în spaţiul economic european în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul depunerii cererii, nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiţiei iniţiale Cerere de acord pentru finanţare – declaraţie pe propria răspundere
creează pentru fiecare locaţie a realizării investiţiei minimum 20 de locuri de muncă, dintre care minimum 3 locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi – Cerere de acord pentru finanţare
– Plan de creare a locurilor de muncă
are rentabilitatea cifrei de afaceri >= 1% şi capitaluri proprii pozitive, în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate Situaţii financiare
are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 20.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-infiinţate Certificat constatator
nu aparţine unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi anterior datei înregistrării cererii o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate Cerere de acord pentru finanţare – declaraţie pe propria răspundere
are acţionari/manageri cu experienţă în domeniul pentru care solicită finanţare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate Cerere de acord pentru finanţare – declaraţie pe propria răspundere

 

ANEXA 1

Lista sectoarelor de activitate pentru care NU se acordă ajutoare de stat

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumire cod CAEN

SECŢIUNEA A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

1

01

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

2

02

Silvicultură şi exploatare forestieră

3

03

Pescuitul şi acvacultura
SECŢIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

4

05

Extracţia cărbunelui superior şi inferior

5

06

Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

6

071

Extracţia minereurilor feroase

7

0892

Extracţia şi aglomerarea turbei

8

091

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi a gazelor natural

9

099

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

10

102

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

11

1101

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

12

1102

Fabricarea vinurilor din struguri

13

1103

Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

14

1104

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

15

1105

Fabricarea berii

16

1106

Fabricarea malţului

17

12

Fabricarea produselor din tutun

18

131

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

19

19

Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

20

2014

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

21

2051

Fabricarea explozivelor

22

206

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificial

23

24

Industria metalurgică

24

254

Fabricarea armamentului şi muniţiei

25

2591

Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel

26

301

Construcţia de nave şi bărci

27

304

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

28

33

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
SECŢIUNEA D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE

29

35

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII

30

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
SECŢIUNEA G – COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL;  REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR

31

45

Comerţ cu ridicata  şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

32

46

Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete

33

47

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
SECŢIUNEA H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

34

49

Transporturi terestre şi transporturi prin conducte

35

50

Transporturi pe apă

36

51

Transporturi aeriene

37

522

Activităţi anexe pentru transporturi
SECŢIUNEA I – HOTELURI ŞI RESTAURANTE

38

55

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

39

56

Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
SECŢIUNEA J – INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII

40

60

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

41

61

Telecomunicaţii
SECŢIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI

42

64

Intermederi financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii

43

65

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

44

66

Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
SECŢIUNEA L – TRANZACŢII IMOBILIARE

45

68

Tranzacţii imobiliare
SECŢIUNEA N – ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT

46

77

Activităţi de închiriere şi leasing

47

78

Activităţii de servicii privind forţa de muncă
SECŢIUNEA O – ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

48

84

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
SECŢIUNEA R – ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

49

92

Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri

50

93

Activităţi sportive, recreative şi distractive
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII

51

94

Activităţi asociative diverse
SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU

52

97

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

53

98

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

54

99

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

 ANEXA 2

Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante de ajutor de stat

Criterii de evaluare

Mod de determinare

Punctaj

Numărul de locuri de muncă nou-create Număr de locuri de muncă nou-create/Număr minim de noi locuri de muncă prevăzute de schemă Rezultatul obţinut se transformă în număr de puncte
Perioada de creare a minimum 10 de locuri de muncă Termen de creare de la primirea Acordului pentru finanţare Perioada <= 1 an – 10 pct.
Locaţia realizării investiţiei Investiţia se realizează într-un judeţ unde rata somajului este peste media pe ţară publicată de INS în ultimul raport Rsomaj > Rsomaj medie pe ţară – 10 pct.
Rentabilitatea cifrei de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate Rca = (Profit net/Cifra de afaceri) x 100 Rca > 2% – 10 pct.
Valoarea capitalului social subscris vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate Capital social > 25.000 lei – 10 pct.