In urma serviciilor prestate de catre SC REI FINANCE ADVISORS SRL privind proiectul pe Schema de ajutor de stat privind finantarea costurilor salariale –HG 332/2014-maxim 50% nerambursabil, ni s-a emis Acordul de finantare nr 38/22.05.2015.
Conform contractului de prestari servicii, societatea a beneficiat de asistenta din partea consultantului si in implementarea proiectului, urmeaza sa depunem ultima cerere de rambursare.

În baza competentei si profesionalismului de care a dat dovada, recomandam fără rezerve, oricărei organizaţii, serviciile SC REI FINANCE ADVISORS SRL. Laura Moraru – S.C. KIREYEST SRL

 

In urma serviciilor prestate de catre SC REI FINANCE ADVISORS SRL privind proiectul pe Schema de ajutor de stat privind finantarea costurilor salariale –HG 332/2014-maxim 50% nerambursabil, ni s-a emis Acordul de finantare nr 163/16.06.2017 si suntem in implementare cu proiectul, urmeaza sa depunem prima cerere de rambursare.

Recomandam fără rezerve, oricărei organizaţii, serviciile  SC REI FINANCE ADVISORS SRL – Adrian Ceposu – S.C. COMET S.S.C SRL

 

În calitate de beneficiar al contractului 48/22.03.2016 de prestări servicii privind Schema de ajutor de stat privind finantarea costurilor salariale –HG 332/2014-maxim 50% nerambursabil, valabil până în data de 22.03.2020, ni s-a emis Acord de finantare si suntem in implementare cu proiectul, urmeaza sa incasam prima cerere de rambursare.

Recomandam serviciile SC REI FINANCE ADVISORS SRL- Doina Serbiniuc – S.C PATISGAL SRL

Schema de ajutor de stat HG 807/2014 modificata prin HG 476/2018 finanteaza proiecte de investitii de minim 3 mil euro-50% nerambursabil

Pe 9 iulie a fost adoptata HG 476/2018 care modifica HG 807/2014 ce reglementeaza acordarea ajutoarelor de stat pentru companii din domeniul productiei.
Conform HG 476 sunt eligibile companii nou infiintate sau existente, IMM –uri sau companii mari care doresc sa acceseze finantare nerambursabila pentru proiecte de investitii (constructie hala noua, extindere, achizitie echipamente noi) in valoare de minim 3 mil euro.
Se acorda 50% nerambursabil cu exceptia Regiunii Vest (Arad, Timis, Hunedoara, Caras) unde companiile primesc doar 35% nerambursabil.
Bucuresti si Ilfov-10%.
La inceputul lunii august va fi publicat ghidul consolidat, iar ulterior va fi anuntata deschiderea sesiunii, cel mai probabil pentru septembrie-octombrie.
Avand in vedere principiul “primul venit, primul servit” dat de articolul care metioneaza ca proiectele depuse dupa epuizarea bugetului alocat vor fi returnate beneficiarilor,se recomanda pregatirea proiectelor si depunerea acestora in primele zile de la deschiderea sesiunii.
Schema functioneaza pe mecanismul cererilor de rambursare, nu se acorda avans; rambursarile se pot realiza gradual, pe faze de lucrari/achizitii echipamente.
Pentru a depune proiectul companiile ar trebui sa aiba terenul, un proiect minimal de arhitectura si deviz general-in cazul in care se depune un proiect cu constructie de hala/achizitie echipamente, oferte pentru echipamente, un flux tehnologic foarte clar si previziuni financiare care sa prognozeze plata de taxe si impozite pe 5 ani in exact acelasi cuantum cu ajutorul de stat primit.
In cadrul planului de afaceri societatea trebuie sa demonstreze existenta unor contracte ferme pe termen mediu si lung (minim 3-5 ani) pentru vanzarea produselor care vor rezulta din noul proiect de investitii.
Un aspect pozitiv al HG 476/2018 este faptul ca se permite demararea investitiei imediat dupa depunerea cererii de finantare, aspect care nu era permis inainte decat dupa emiterea Acordului de finantare, ceea ce bloca investitia timp de minim 1 an.
Beneficiarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca vor trebui sa probeze sursa cofinantarii proiectului-credit bancar –scrisoare de confort, imprumut intragrup sau din resurse proprii daca situatiile financiare pe 2017 permit.

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020. SUBMASURA 4.1 INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

 

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-2020.

SUBMASURA 4.1 INVESTITII IN EXPLOATATII AGRICOLE

 1. Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale 2015 este de 205.776.952 Euro compusa din contributia Guvernului Romaniei si contributia Uniunii Europene

Actuala sesiune continua anuala de depunere a proiectelor pentru Submasura 4.1 se incheie pe 30.10.2015.

 • Alocarea financiara in cadrul sesiunii 2015 de depunere a proiectelor se va face distinct pentru:
  • Vegetal 021.933 Euro
  • Zootehnic 021.933 Euro
  • Zona montana 155.391 Euro
  • Ferma de familie 577.695 Euro
 1. Solicitanti eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.1 sunt fermierii definiti cf. Regulamentului (CE) 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice si juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate in comandita simpla – SCS
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate cu raspundere limitata – SRL
 • Societate comerciala cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept public sau privat
 • Societate agricola
 • Societate cooperativa agricola
 • Cooperativa agricola
 • Grup de producatori

Nu sunt eligibili fermierii care detin exploatatii agricole cu o dimensiune economica mai mica de 8.000 SO.

 1. Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

  Pentru acordarea sprijinului prin Submasura 4.1 este necesar ca:

 • Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de minimum 8.000 SO (valoarea productiei standard)
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prin submasura 4.1:
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice
  • Infiintarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor vegetale
  • Indeplinirea standardelor comunitare in cazul fermierilor tineri in cf. cu art.17 (5) al Reg. 1305/2013; sprijinul se poate acorda:
   • Pentru maximum 24 de luni de la momentul instalarii in cazul modernizarii exploatatiilor agricole
   • Pentru maximum 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatatie
  • Infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, inclusiv utilitati si racordari
  • Investitii in procesarea* produselor agricole la nivel de ferma (se considera ca fiind proiecte ce vizeaza un lant alimentar integrat si adaugare de plus valoare la nivel de ferma), precum si investitii in vederea comercializarii (de ex. magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare)

*materia prima procesata va fi produs agricol

 • Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la nivel de ferma
 • Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala)
 • Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricola)
 • Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei tehnico-economice. Se vor indeplini cumulativ conditiile
  • Rezultat din exploatare pozitiv in bilantul anului precedent depunerii proiectului
  • Indicatorii economico-financiari din sectiunea economica se incadreaza in limitele mentionate
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului asupra mediului
 • Investitiile in sisteme/echipamente de irigatii la nivelul fermei vor fi in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice si este prevazuta contorizarea apei
 • Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricolase vor realiza in maximum 24 de luni de la data instalarii
 • Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia Agricola (cf. art. 17, alin. 6 din R (UE) nr. 1305/2013)
 • Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin utilizarea biomasei si care trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R. 807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10%
 • Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara
 • Solicitantul va demonstra ca profitul mediu annual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depaseste de 4 ori valoarea sprijinului solicitat
 1. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

Lista indicativa a cheltuielilor eligibile in cadrul Submasurii 4.1:

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati
 • Amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat. Investitiile eligibile in cadrul cheltuielilor de marketing sunt:
  • Infiintarea unui site
  • Etichetarea (crearea conceptului – cheltuiala necorporala)
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv. Este acceptat doar leasingul financiar
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate in scopul comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, respectiv:
  • Autocisterne
  • Autoizoterme
  • Mijloace de transport animale/pasari/albine
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene (materialul de plantare trebuie sa fie certificat), cu exceptia cheltuielilor eligibile in cadrul subprogramului pomicol si a celor sustinute prin Pilonul I (PNS 2014-2018)
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri in cf. cu art. 17 (5) si investitii determinate de conformare cu noile standard in cazul modernizarii exploatatiilor agricole cf. art. 17 (6)
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci
 • Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din R (UE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor), daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 si indeplinesc conditiile:
  • Sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii
  • Sunt aferente, dupa caz unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu
  • Sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii
  • Sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii-montaj
 • Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului

Cheltuielile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in urmatoarele valori maxime ale cheltuielilor eligibile:

 • 10% pentru proiectele care prevad constructii-montaj
 • 5% pentru proiectele care prevad achizitii simple
 1. Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile

Categoriile de investitii care nu se pot finanta prin Submasura 4.1:

 • Achizitia de cladiri
 • Constructia si modernizarea locuintei
 • Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la plata, animale, plante anuale si plantarea acestora din urma
 • Cheltuielile generate de investitiile in culturi energetice din specii forestiere de ciclu scurt de productie (inclusiv cheltuielile cu achizitionarea materialului saditor si lucrarile aferente infiintarii acestor culturi)
 • Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole
 • Cheltuielile cu achizitia de ca tractor

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente „second hand”
 • Cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
 • Cheltuieli neeligibile in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1305/2013 si anume:
  • Dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare
  • Achizitionarea de terenuri neconstruite si construite
  • Taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
  • In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
 • Cheltuielile cu investitiile in cadrul exploatatiilor pomicole sprijinite prin intermediul Submasurii 4.1a investitii in exploatatii pomicole
 1. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Submasura 4.1 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 30% pana la maximum 90%, astfel:

 • In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO, rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
   

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (EUR)

Achizitii simple Constructii-montaj Lanturi alimentare integrate
Sectorul vegetal 500.000 1.000.000 2.000.000
Sectorul zootehnic 100.000 1.500.000
Ferme mici vegetal   200.000 400.000
Ferme mici zootehnic 300.000 400.000

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (< 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000-500.000 SO.

In cazul agriculturii ecologice se poate obtine suplimentarea cu 20% a intensitatii sprijinului doar daca intreaga exploatatie este ecologica (in conversie sau certificata).

 • In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO, rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de 30% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
   

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile (EUR)

Achizitii simple Constructii-montaj Lanturi alimentare integrate
Sectorul vegetal  

500.000

1.000.000  

2.000.000

Sectorul zootehnic 1.500.000
 

Sere

 

1.500.000

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 50% in urmatoarele cazuri:

 • Proiecte integrate
 • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI
 • Investitii in zone care se confrunta cu constrangeri natural si cu alte constrangeri specifice, realizate in localitati in dreputl carora exista mentiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC (vezi anexa 3)

     6.3 In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori, intensitatea maxima a sprijinului este de 50%, fara a depasi 2.000.000 EUR indiferent de tipul investitiei

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in urmatoarele cazuri:

 • Cooperative si grupuri de producatori
 • Operatiuni sprijinite in cadrul PEI
 • Investitiile legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica)

HG 332/2014 finanteaza noi locuri de munca in proiectele de investitii

 

In luna martie 2016 se va redeschide o noua sesiune de depunere a proiectelor pe HG 332/2014.

Va reamintim informatiile esentiale cu privire la aceasta finantare:

 • Schema de Ajutor de Stat sprijina companiile care creeaza minim 10 noi locuri de munca relationate cu un proiect de investitii.
 • Intensitatea maxima este de 50% nerambursabil, cu exceptia regiunilor Ilfov si Vest, finantate cu 35%, si Bucuresti, finantat cu 15%.
 • Conditiile de eligibilitate: capitaluri proprii pozitive si rentabilitatea cifrei de afaceri>1, pentru firmele deja existente, capitalul social>30.000RON pentru firmele nou-infiintate.

 

Beneficiarii eligibili sunt intreprinderi (mari şi IMM-uri) din toate sectoarele economice, exceptand domenii precum: pescuit, acvacultura, productia primara, prelucrarea si comercializarea produselor agricole, sector siderurgic, constructii navale, fibre sintetice, transporturi, energie si toate sectoarele listate în Anexa 1 la HG nr 332/2014.

Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi, pentru locurile de munca nou create ca urmare a proiectului de investitii.

Va stam la dispozitie pentru a va confirma eligibilitatea gratuit!

PNDR 2014-2020, SUB-MASURA 6.4 SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NON-AGRICOLE

 • Ghidul solicitantului – rezumat
 1. Sprijinul financiar nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la ajutorul de minimis si nu va depasi 200.000 Euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 Euro pentru sectorul transporturilor).

Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale 2015 a Sub-masurii 6.4 este de 57.214.935 Euro din care:

            15% – contributia Guvernului Romaniei

            85% – contributia Uniunii Europene

In cazul Bucuresti si Ilfov contributia publica este impartita astfel:

            25% – contributia Guvernului Romaniei

            75% – contributia Uniunii Europene

 1. Solicitantii eligibli pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Sub-masura 6.4 sunt:

Micro-intreprinderile si intreprinderile non-agricole mici existente si nou-infiintate (start-ups) din spatiul rural *

 • Fermierii sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim pe PFA) care isi diversifica activitatea de baza Agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in micro-intreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate

*atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural

O micro-intreprindere este considerata nou infiintata (start-up) daca este infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare sau daca nu a inregistrat activitate pana in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

 1. Conditii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

3.1 Solicitantul sprijinului in cadrul Sub-masurii 6.4 trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile prevazute prin sub-masura
 • Sa isi desfasoare activitatea aferenta investitiei finantate in spatiul rural
 • Sa demonstreze capacitatea de a asigura co-finantarea investitiei
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrate pe baza prezentarii unei documentatii tehnico-economice
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului

3.2. Tipuri de operatiuni si cheltuieli eligibile

 • Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non-agricole:
  • Fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton
  • Fabricarea produselor chimice, farmaceutice
  • Activitati de prelucrare a produselor lemnoase
  • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente
  • Fabricarea produselor electrice, electronice
 • Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.)
 • Investitii legate de furnizarea de servicii:
  • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare
  • Servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice
  • Servicii de consultanta, contabilitate, audit
  • Activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice
  • Servicii tehnice, administrative
 • Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-turistice, proiecte de activitati de agreement
 • Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex.: fabricarea de peleti si brichete) in vederea comercializarii

3.3. Costuri eligibile specifice

 • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor; achizitionarea si costurile de instalare, inclusiv in leasing de utilaje, instalatii si echipamente noi
 • Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevet, licente, drepturi de autor, marci

3.4. Tipuri de operatiuni/activitati si cheltuieli neeligibile

 • Prestarea de servicii agricole, achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente acestei activitati
 • Procesarea si comercializarea produselor prevazute in Anexa I din Tratat
 • Productia de electricitate din biomasa ca si activitate economica
 • Cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente “second hand”
 • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului, cu exceptia costurilor generale definite la art. 45, alin. 2, litera c) din R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare (de exemplu onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studii de fezabilitate)
 • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane
 • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile
 • Cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin. 3 din R (UE) nr. 1305/2013 si anume:
  • Dobanzi debitoare
  • Achizitionarea de terenuri construite si neconstruite
  • TVA, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare
  • In cazul contractelor in leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare
  • Cheltuielile care fac obiectul finantarii altor programe europene/nationale, conform Cap. 14 si 15 – PNDR
 • Cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc.)
 1. Criterii de selectie ale proiectului

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele care au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte.

Pentru a fi admise, cererile de finantare trebuie sa indeplineasca punctajul aferent pragului de calitate precizat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finantare care nu indeplinesc acesta conditie raman cu statutul de amanate.

Daca autoevaluarea conduce la un punctaj mai mare cu cel putin 20% decat punctajul real rezultat in urma evaluarii, respctiva cerere de finantare va fi amanata pentru ultima faza procedural sub rezerva disponibilului alocat pentru sesiunea in cauza.

Punctajul de calculeaza in baza urmatoarelor principii si criterii de selectie:

Principii si criterii de selectie Punctaj
Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati non-agricole 30 p
1.1 Proiecte care sunt initiate de o intreprindere existent care a desfasurat in principal activitate in domeniul agricol si intentioneaza sa-si diversifice activitatea in sectorul non-agricol. Activitatea Agricola trebuie sa fie realizata pe perioada a cel putin 12 luni de la data infiintarii si pana la data depunerii cererii de finantare. 30 p
Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere (textile si pielarie, industrii creative si culturale – inclusiv mestesuguri, activitati se servicii in tehnologia informatiei, agroturism, servicii pentru populatia din spatiul rural) 35 p
2.1 Proiecte ce vizeaza activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza activitati conform codului CAEN aferent activitatii de productie scorate. 35 p
2.2 Proiecte ce vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere. Proiectul vizeaza prestarea de servicii conf. codului CAEN aferent serviciului scorat. 30 p
Principiul stimularii activitatilor turistice in sensul prioritizarii activitatilor agroturistice desfasurate in zonele cu potential turistic ridicat/destinatii ecoturistice/zonele cu arii natural protejate. 20 p
3.1 Proiecte ce vizeaza investitii in agroturism (pensiuni agroturistice si/sau servicii de agrement) in zonele cu potential turistic ridicat; 10 p
3.2 Proiecte care include activitati turistice de agreement ce vor fi desfasurate in zonele cu destinatii ecoturistice. 5 p
3.3 Proiecte care inlcud activitati turistice de agreement ce vor fi desfasurate in zone cu arii natural protejate. 5 p
Principiul derularii activitatilor anterioare ca activitate generala de management a firmei, pentru o mai buna gestionare a activitatii economice. 15 p
4.1 Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 3 ani si cu profit operational in ultimii 2 ani – (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice) 15 p
4.2 Intreprindere activa fara intrerupere cel putin 2 ani si cu profit operational in ultimul an – (pentru a se evidentia buna gestionare a activitatii economice)17:00:00
100 p


Clasificarea agro-pensiunilor
se va face in conformitate cu normele de clasificare prevazute in legislatia nationala in vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta. Schimarea destinatiei unei locuinte in structura de primire agro-turistica este considerata investitie noua.PRECIZARI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE AGROTURISTICE

 • Beneficiarul trebuie sa-si assume angajamentul ca va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic.
 • Beneficiarul trebuie sa respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor natural protejate.
 • In situatia in care beneficiarul nu prezinta toate autorizatiile solicitate inainte de a doua transa de plata, proiectul devine neeligibil.
 1. VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL (intensitatea sprijinului)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora pana la 90% in urmatoarele cazuri:

 • Pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanotar-veterinare si agro-turism;
 • Penyru fermierii care isi diversifica activitatea de baza Agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.

Important: In conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat in mod artificial conditiile necesare pentru a beneficia de finantare in cadrul masurilor PNDR 2014-2020. In cazul constatarii unor stfel de situatii, in orice etapa de derulare a proiectului, acesta este declarant neelogibil si se procedeaza la recuperarea sprijinului financiar, daca s-au efectuat plati.

 1. SELECTIA PROIECTELOR

Sub-masura 6.4 beneficiaza de o alocare financiara anuala si de o sesiune de depunere continua a cererilor de finantare.

Toate proiectele depuse intr-o luna calendaristica care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator acelei luni sunt evaluate.

Selectia acestor proiecte se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie. In cazul proiectelor cu acelsai punctaj, departajarea acestora se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in Euro, in ordine descrescatoare.

In maximum 37 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii de depunere, termen care se poate prelungi cu inca 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe sub-masuri, se publica raportul de selectie lunar pe site-ul www.afir.ro.

 1. CONTRACTAREA FONDURILOR

Durata de executie a contractului de finantare este de maximum 3 ani (36 de luni) pentru proiectele care prevad investitii cu constructii-montaj si/sau adaptarea la standard.

Durata de valabilitate a contractului de finantare cuprinde durata de executie a contractului, la care se adauga 5 (cinci) ani de monitorizare de la data ultimei plati efectuata de Autoritatea Contractanta.

In cazul unei operatiuni constand in investitii in activitati de productie, contributia publica se recupereaza daca in termen de 7 (sapte) ani de la efectuarea platii finale catre beneficiar, activitatea de productie in cauza este delocalizata in afara Uniunii Europene.

 1. ACORDAREA AVANSULUI

Beneficiarul care a optat pentru avans in vederea demararii investitiei trebuie sa depuna prima Cerere de plata, in baza careia AFIR poate sa-i acorde un avans de maximum 50% din valoarea eligibila nerambursabila.

Pentru plata in avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat de depuna o garantie bancara, care sa acopere suma solicitata in avans in procent de 100%, eliberata de catre o institutie financiara bancara sau nebancara sau o polita de asigurare eliberata de o societate de asigurari autorizata potrivit legislatiei in vigoare.

Garantia aferenta avansului trebuie constituita la dispozitia APIR pentru o perioada de timp mai mare cu 15 zile calendaristice fata de durata de executie a contractului.

AFIR efectueaza plata avansului in contul beneficiarului, deschis la Trezoreria Statului sau la o institutie bancara.

 1. ACHIZITIILE

Achizitie simpla – reprezinta dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, respectiv de selectie de oferte/conform bazei preturi de referinta publicata pe site-ul AFIR, de catre beneficiarul privat al finantarii prin PNDR, a unor bunuri cum ar fi utilaje si instalatii tehnologice fara montaj si servicii, precum cel de consultanta, daca este cazul, prin atribuirea unui contract de achizitie.

Achizitie complexa care prevede constructii-montaj – reprezinta dobandirea, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie, respectiv de selectie de oferte de catre beneficiarul finantarii prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje si instalatii tehnologice cu montaj si/sau lucrari de constructii si instalatii si servicii prin atribuirea unui contract de achizitie.

Ghidul solicitantului- POR 2014-2020, Axa 2.1.

 •  

   

   Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

  2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

  1. Limitele minime si maxime ale finantarii
  1. Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderi, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale

  Valoare maximă: 200 000 euro 100% nerambursabil

  1. Intensitatea ajutorului de stat ablicabilă în cadrul POR 2014-2020

   

                          CRITERII DE ELIGIBILITATE

  Potențialii solicitanți în cadrul POR 2014-2020, Axa 2.1 

  • microintreprindei cu istoric de minim 1 an fiscal integral care nu au inregistrat pierderi
  • Dovedirea dreptului de proprietate/concesiune/administrare pentru proiectele care implică execuţia de lucrări de construcţii (numai cu autorizație de construire)

  Solicitantul deţine titlul de proprietate asupra terenului şi/sau asupra infrastructurii, deţinând un alt act care îi conferă dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii.

  Dreptul de proprietate privată

  Solicitantul trebuie să dovedească dreptul de proprietate sau să aibă în concesiune imobilul, această cerinţă fiind restrictivă, neputând fi acoperit de un alt drept asupra terenului, fie el un dezmembrământ al dreptului de proprietate, fie un contract de închiriere/comodat/cesiune care poate cuprinde elemente specifice contractului de concesiune.

  Pentru proiectele de infrastructură, un solicitant care deţine un contract de închiriere/ cesiune/comodat/uzufruct/superficie nu este eligibil.

   Dovedirea dreptului de concesiune/folosință/uz/ uzufruct/ de superficie trebuie să acopere o perioadă de minim 3 ani de la data estimată a finalizării perioadei de implementare a proiectului.

  1. Cheltuieli eligibile:
  • Active corporale: achizitionarea de terenuri cu sau fara constructii, in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile;

  Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spatiului de productie/ prestare servicii, echipamente, utilaje, dotari

  Dovedirea dreptului de proprietate/ concesiune/ administrare/ folosință/ de uz/ de uzufruct/ de superficie/ comodat pentru proiectele exclusiv de servicii/dotări și lucrări de construire fără autorizație de construire

  • Active necorporale: licențe, programe informatice, etc.
  • Servicii de consultanță
  • Activitati de audit financiar extern
  • Cheltuieli diverse și neprevăzute, max 10%, justificat.

Forma finala a Ghidului Solicitantului Conditii Generale 2015 (POCU 2014-2020) a fost publicata

Ministerul Fondurilor Europene, prin Directia Generala Programe Capital Uman a publicat ghidul final pentru Programul Operational Capital Uman (POCU 2014 – 2020) – Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015

”Ghidul vine in sprijinul solicitantilor de finantare nerambursabila, reprezentand cel mai bun instrument practic de informare cu privire la regulile generale de eligibilitate aplicabile si modul de completare si transmitere a unei cereri de finantare in cadrul sistemului informatic utilizat de acestia pentru obtinerea finantarii proiectelor din POCU”, a explicat ministrul fondurilor europene Marius Nica.

Acest document reprezinta forma finala a Ghidului Solicitantului Conditii Generale 2015 si este rezultatul unor sesiunilor de dezbateri publice desfasurate in perioada august- septembrie 2015.

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 are o alocare totala de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contributie europeana) si stabileste prioritatile de interventie ale Romaniei in domeniul ocuparii fortei de munca, al incluziunii sociale si educatiei. Obiectivul major al acestui program il reprezinta dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri, reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sanatate.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

POR 2014-2020 – Prioritatea de investitii 2.1 – Lista codurilor CAEN eligibile

A fost lansata versiunea consultativa in cadrul Axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Proiectele finantare vor beneficia de un sprijin de pana la 200.000 euro – 100% nerambursabili

Solicitantii eligibli pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat sunt societatile comerciale sau cooperative cu mai putin de 9 angajati si cu o vechime de functionare de minim 1 an.

Tipuri de investiții eligibile:

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie
 • achiziţionarea de echipamente
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice
 • Investiții în active necorporale
 • Investiții în realizarea de website-uri

Mai jos aveti lista completa a codurilor CAEN eligibile .

 

 Lista domeniilor de activitate eligibile

Clasa CAEN Descrierea clasei CAEN
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320 Producţia de ţesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 Fabricarea încălţămintei
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
2652 Productia de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporturilor  magnetice şi optice destinate înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
3020 Fabricarea materialului rulant
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 Alte servicii de cazare
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
5914 Proiecţia de filme cinematografice
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testare şi analize tehnice
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
9102 Activităţi ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
9319 Alte activităţi sportive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

 

B – Domenii de activitate din Planurile de Dezvoltare Regională

B – Domenii de activitate din Planurile de Dezvoltare Regională
Clasa CAEN Descrierea clasei CAEN
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
2011 Fabricarea gazelor industriale
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului şi ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producţia de profiluri obţinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2441 Producţia metalelor preţioase
2442 Metalurgia aluminiului
2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2444 Metalurgia cuprului
2445 Producţia altor metale neferoase
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oţelului
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 Operaţiuni de mecanică generală
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator
3291 Fabricarea măturilor şi periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane
4213 Costrucţia de poduri şi tuneluri
4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4291 Construcţii hidrotehnice
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
5210 Depozitări
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

 

Sesiunea de depunere a proiectelor in cadrul axei 2.1 se va deschide in luna NOIEMBRIE

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 Prioritatea de investitii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

 

Proiectele  vor beneficia de  pana la 200.000 euro finantare 100% nerambursabila 

Obiectivul specific al prioritatii

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” are ca obiectiv consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională. Ea este dedicată sprijinirii dezvoltării microîntreprinderilor.

      Solicitanti eligibili

Societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

       Conditii de eligibilitate

 • solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă  care se încadrează în categoria microîntreprinderilor
 • solicita finantare pentru una din activitatile enumerate in Anexa 2 si la momentul depunerii cererii de finantare să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal și are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare
 • locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare

        Tipuri de investiții eligibile

Investiții în active corporale

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 1. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 2. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

       Intensitatea sprijinului si valoarea maxima a ajutorului

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 100% din valoarea eligibilă a investiției. Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro. Rata de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este 4,43 RON/EUR.

Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi din fonduri publice,  pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de euro.